Language of document :

Sag anlagt den 25. juni 2009 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-61/09)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ved Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Kommissionens beslutning om ikke at imødekomme sagsøgerens anmodning om aktindsigt annulleres.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens indirekte og udtrykkelige beslutninger, navnlig beslutningerne af 12. september 2008, 3. oktober 2008 og 14. november 2008 vedrørende anmodninger om aktindsigt, Hr. Jansens beslutning af 19. september 2008 og, om nødvendigt, beslutningen, der er dateret den 25. marts 2009 vedrørende afslag på sagsøgerens klage R/554/08, annulleres, for så vidt som sagsøgeren ved disse beslutninger nægtes, eller kun i begrænset omfang meddeles, aktindsigt i alle oplysninger og dokumenter vedrørende sagsøgeren, som Kommissionen er i besiddelse af, samt i alle forskriftsmæssigt førte, samlede, komplette og for sagsøgeren lettilgængelige på et forståeligt sprog udformede - altså i overensstemmelse med vedtægtens artikel 26 og 26a - om nødvendigt på forhånd udbedrede personale akter og lægejournaler og andre akter, og hvorved sagsøgerens anmodninger af bl.a. 10. juli 2008, 19. september 2008 og 28. november 2008 i det mindste delvis blev afslået.

Kommissionen tilpligtes som følge af den i forbindelse med dette søgsmål beskrevne retsstridige adfærd at betale en rimelig erstatning til sagsøgeren, hvorved størrelsen på denne erstatning fastsættes efter Domstolens skøn, dog til minimum 2 500 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale en månedlig erstatning til sagsøgeren fra tidspunktet for denne sags anlæggelse, indtil sagsøgeren har fået faktisk og fuldstændig adgang til alle de omtvistede oplysninger og dokumenter samt til sagsøgerens forskriftsmæssigt udformede personale akter og lægejournaler, hvorved størrelsen på denne månedlige erstatning fastsættes efter Domstolens skøn, dog til minimum 200 EUR.

Kommissionen tilpligtes at godtgøre sagsøgerens nødvendige omkostninger og udgifter i forbindelse med yderligere nødvendige aktindsigtsanmodninger efter en analog anvendelse af Kommissionens regler om tjenesterejser, subsidiært godtgørelse på samme grundlag af de omkostninger, som sagsøgeren allerede har måttet afholde i forbindelse med rejser til Luxembourg den 12. september 2008 og den 14. november 2008.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________