Language of document :

25. juunil 2009 esitatud hagi - Strack versus komisjon

(Kohtuasi F-61/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus, millega ta jättis rahuldamata hageja taotluse toimikutele juurdepääsuks

Hageja nõuded

Tühistada kostja vaikimisi või sõnaselgelt tehtud otsused, eelkõige toimikutele juurdepääsu võimaldamist puudutavad 12. septembri 2008. aasta, 3. oktoobri 2008. aasta ja 14. novembri 2008. aasta otsused, samuti Janseni 19. septembri 2008. aasta otsus ja kui vaja, siis ka 25. märtsi 2009. aasta otsus hageja kaebuse R/554/08 rahuldamata jätmise kohta osas, milles nende otsustega keelati või piirati hageja täielikku juurdepääsu tema kohta kostja kasutuses olevatele andmetele ja dokumentidele ning tema isikutoimikule ja meditsiinilistele kaartidele, mis vastavad personalieeskirjade artiklites 26 ja 26a sätestatud nõuetele, olles korrakohased, ühtsed, täielikud ja hageja jaoks talle arusaadavas keeles ning vormis takistusteta kättesaadavad või vajadusel eelnevalt täiendatud või parandatud, jäeti vähemalt osaliselt rahuldamata muu hulgas hageja 10. juuli 2008. aasta, 19. septembri 2008. aasta ja 28. novembri 2008. aasta taotlused;

mõista kostjalt hageja kasuks välja kohane kahjutasu hagis kirjeldatud õigusvastase käitumise eest, kusjuures kahjutasu suuruse kindlakstegemine jääb kohtu pädevusse, kuid selle suurus peab olema vähemalt 2500 eurot;

mõista kostjalt hageja kasuks välja igakuine kahjutasu selle hagi kättetoimetamisest kuni tegeliku ja täieliku juurdepääsu võimaldamiseni vaidlusalustele andmetele ja dokumentidele ning hageja isikutoimikule ja meditsiinilistele kaartidele, kusjuures kahjutasu suuruse kindlakstegemine jääb kohtu pädevusse, kuid selle suurus peab olema vähemalt 200 eurot;

kohustada kostjat hüvitama lähetusõiguse alusel hagejale kulud, mis tekivad talle täiendaval ja vajalikul tutvumisel toimikutega, teise võimalusena samal alusel need kulud, mis juba tekkisid hagejal seoses sõitudega Luxembourgi 12. septembril 2008 ja 14. novembril 2008;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________