Language of document :

Kanne 25.6.2009 - Strack v. komissio

(Asia F-61/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamiskanne vastaajan päätöksestä, jolla kantajan oikeutta tutustua asiakirjoihin koskeva hakemus hylättiin.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

vastaajan implisiittiset ja nimenomaiset päätökset, erityisesti oikeudesta tutustua asiakirjoihin 12.9.2008, 3.10.2008 ja 14.11.2008 tehdyt päätökset, Jansenin 19.9.2008 tekemä päätös ja sikäli kuin se on tarpeen, 25.3.2009 annettu tieto kantajan valituksen R/554/08 hylkäämisestä on kumottava siltä osin kuin nissä kieltäydyttiin antamasta kantajalle oikeus tutustua kaikilta osin kaikkiin vastaajalla hänestä oleviin tietoihin ja asiakirjoihin sekä säännönmukaisesti pidettyihin, yhtenäisiin, täydellisiin ja kantajalle kielen ja muodon osalta vaikeuksitta ymmärrettävissä ja saatavilla oleviin eli henkilöstösääntöjen 26 ja 26 a artiklan vaatimuksia vastaaviin ja sikäli kuin se on tarpeen, ennalta korjattuihin henkilökansioon ja potilastietoihin ja muihin asiakirjoihin tai rajoitettiin tätä oikeutta ja näin ollen hylättiin kantajan muun muassa 10.7.2008, 19.9.2008 ja 28.11.2008 tekemät hakemukset ainakin osittain

vastaaja on velvoitettava sen tässä kanteessa kuvatun säännönvastaisen käytöksen vuoksi maksamaan kantajalle kohtuullinen vahingonkorvaus sen määräisenä, jonka virkamiestuomioistuin katsoo oikeudenmukaiseksi, kuitenkin vähintään 2 500 euroa

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle kuukausittain vahingonkorvausta tämän kanteen tiedoksiantopäivästä alkaen siihen saakka, kunnes kaikki kyseessä olevat tiedot ja asiakirjat ja hänen säännönmukaisesti pidetyt henkilökansionsa ja potilastietonsa on tosiasiallisesti ja täydellisesti annettu hänen tutustuttavakseen, sen määräisenä, jonka virkamiestuomioistuin katsoo oikeudenmukaiseksi, kuitenkin vähintään 200 euroa

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle muista tarpeellisista asiakirjoihin tutustumisista aiheutuvat tarpeelliset kulut ja kustannukset analogisesti virkamatkoja koskevien säännösten mukaan ja toissijaisesti samalla perusteella kaikki kulut, jotka ovat jo aiheutuneet kantajalle sen matkoista Luxemburgiin 12.9.2008 ja 14.11.2008

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________