Language of document :

Tožba, vložena 25. junija 2009 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-61/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za vpogled v spis.

Predlogi tožeče stranke

Za nične naj se razglasijo odločbe z molkom in izrecne odločbe Komisije, zlasti odločbe glede vpogledov v spise z dne 12. septembra 2008, 3. oktobra 2008 in 14. novembra 2008, odločba g. Jansena z dne 19. septembra 2008 in, če je potrebno, odločba z dne 25. marca 2009 o zavrnitvi ugovora R/554/08 tožeče stranke, v delu v katerem so preprečile ali omejile popolni dostop tožeče stranke do vseh podatkov ali dokumentov, ki se nanašajo nanjo in jih ima Komisija, ter do osebnih, zdravstvenih in drugih spisov, ki jih pravilno poseduje in ki so enotni, popolni in jih tožeča stranka razume ter so ji dostopni brez jezikovnih ali oblikovnih ovir, to na kratko pomeni da so skladni z zahtevami iz členov 26 in 26a Kadrovskih predpisov in so bili predhodno predmet v ta namen potrebnih izboljšav, in s katerimi so bile tako vsaj delno zavrnjene zahteve tožeče stranke, med drugimi tiste z 10. julija 2008, 19. septembra 2008 in 28. novembra 2008;

zaradi nezakonitega ravnanja, opisanega v tej tožbi, naj se Komisiji naloži, da tožeči stranki plača ustrezno odškodnino in obresti, Sodišču za uslužbence pa naj se prepusti, da pravično odloči o znesku te odškodnine in obresti, vendar naj ta znesek ne bo nižji od 2.500 EUR;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino in mesečne obresti od dneva vročitve te tožbe, dokler ji ta dejansko in v celoti ne omogoči vpogleda do vseh podatkov in dokumentov, ki so predmet spora, in do njenega osebnega spisa in zdravstvene kartoteke v skladu s predpisi, Sodišču za uslužbence pa naj se prepusti, da pravično odloči o znesku te odškodnine in obresti, vendar naj ta znesek ne bo nižji od 200 EUR;

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki plača stroške, ki so nastali z dodatnimi vpogledi v spise, ki so bili potrebni, tako da se analogno uporabljajo pravila tožene stranke glede povračila stroškov za službene poti ali, podredno, na podlagi istih pravil stroške, ki jih je imela tožeča stranka, ko je 12. septembra 2008 in 14. novembra 2008 prišla v Luxembourg;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________