Language of document :

Жалба, подадена на 26 юни 2009 г. - Strack/Комисия

(Дело F-62/09)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя от 27 ноември 2008 г. като безпредметна, както и искането му за обезщетение за вреди.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Първоинстанционния съд:

да отмени мълчаливото отхвърляне от страна на Комисията на жалбата на жалбоподателя от 8 май 2008 г., постъпила на 8 ноември 2008 г., и доколкото е необходимо за тази цел и за целите на четвъртото правно основание от настоящата жалба, да отмени също решението на Комисията от 27 март 2009 г., с което се отхвърля жалбата му,

да осъди Комисията да заплати подходящо обезщетение в размер на поне 15 000 EUR за забавата и вредите, причинени от неправомерното поведение на Комисията във връзка с процедурата по атестация и по повишаване в длъжност, както и от неприлагането на решения Т-85/04 и Т-394/04 за периода на висящност на настоящия процес,

да осъди Комисията освен това, предвид други причинени вреди да заплати подходящо обезщетение в размер на поне 10 EUR на ден, считано от деня, следващ висящността на настоящия процес, до деня, в който решения Т-85/04 и Т-394/04 ще бъдат напълно приложени чрез правилното приключване на процедурата по атестация и по повишаване в длъжност спрямо жалбоподателя, което приключване в случай на уважаване на петото правно основание от настоящата жалба съответства на заплащането на пълното обезщетение,

да осъди Комисията да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на поне на 5 000 EUR поради неверни твърдения, съдържащи се в писмото ѝ от 27 март 2009 г., които освен самото отхвърляне на жалбата са засегнали честта и професионалната репутация на жалбоподателя,

да осъди Комисията да заплати на жалбоподателя подходящо обезщетение в размер на поне 25 000 EUR за това, че е лишила последния от възможността да бъде проведена законосъобразна процедура по атестация и по повишаване в длъжност спрямо жалбоподателя, за което е отговорен изцяло ответникът,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________