Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 26. jūnijā - Strack/Komisija

(lieta F-62/09)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru priekšmeta trūkuma dēļ noraidīta prasītāja 2008. gada 27. novembra sūdzība un prasība par zaudējumu atlīdzību, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2008. gada 8. novembrī klusējot izteikto noraidījumu prasītāja 2008. gada 8. maija pieteikumam, un, ja tas ir vajadzīgs šajā sakarā vai saistībā ar ceturto prasības pamatu, atcelt Komisijas 2009. gada 27. marta lēmumu par prasītāja sūdzības noraidīšanu;

piespriest Komisijai samaksāt atbilstošu zaudējumu atlīdzību vismaz EUR 15 000 apmērā par kavējumiem un radītajiem zaudējumiem līdz šīs prasības pieņemšanas izskatīšanai (lis pendens) sakarā ar līdzšinējo Komisijas prettiesisko rīcību attiecībā uz novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūru un par spriedumiem lietās T-85/04 un T-394/04 neizpildi;

turklāt par līdzīgiem turpmāk radītiem zaudējumiem piespriest Komisijai samaksāt zaudējumu atlīdzību vismaz EUR 10 dienā, sākot no nākošās dienas pēc šīs prasības pieņemšanas izskatīšanai (lis pendens) līdz dienai, kad spriedumi lietās T-85/04 un T-394/04 ir pilnīgi un pareizi izpildīti, noteiktā kārtībā izbeidzot šajos spriedumos izskatītās prasītāja novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūras, kas atbilst visas zaudējumu atlīdzības summas samaksai, ja tiek pieņemts šīs prasības piektais pamats;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam zaudējumu atlīdzību vismaz EUR 5 000 apmērā sakarā ar 2009. gada 27. marta vēstuli, kas papildus vienkāršam sūdzības noraidījumam ietvēra arī prasītāja cieņu un profesionālo reputāciju aizskarošus nepatiesus apgalvojumus;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam atbilstošu zaudējumu atlīdzību vismaz EUR 25 000 apmērā par to, ka prasītājam netika nodrošināta likumīga novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūra, par kuru atbildīga ir tikai pati Komisija;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________