Language of document : ECLI:EU:F:2009:133

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 29 september 2009

Mål F-64/09

Kay Labate

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Social trygghet – Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar – Yrkessjukdom – Passivitetstalan – Personaldomstolen saknar behörighet – Återförvisning till förstainstansrätten”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 232 EG, varigenom Kay Labate yrkat bland annat att personaldomstolen ska fastställa att kommissionen rättsstridigt underlåtit att vidta åtgärder i den mening som avses i artikel 232 EG, förplikta kommissionen att vidta åtgärder för att följa personaldomstolens beslut av den 1 februari 2008 i mål F-77/07, Labate mot kommissionen (REGP 2008, s. I‑A-1-0000 och II‑A-1-0000), ge förevarande mål lämplig prioritet och meddela dom inom sex veckor, fatta beslut om eventuella övriga nödvändiga åtgärder samt förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Avgörande:      Talan i mål F-64/07, Labate mot kommissionen, hänvisas till tribunalen. Beslut om rättegångskostnader meddelas senare.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Passivitetstalan – Personaldomstolen saknar behörighet

(Artiklarna 232 EG och 236 EG; tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

En talan som syftar inte till att få en rättsakt som går sökanden emot ogiltigförklarad, utan till att rätten ska förklara att en institution rättsstridigt underlåtit att vidta åtgärder, och som föregåtts av ett förfarande enligt artikel 232 EG där institutionen anmodats att vidta åtgärder och tydligt anges stödja sig på denna artikel är en passivitetstalan, vilket enligt artikel 225.1 första stycket EG och artikel 51 första stycket i domstolens stadga faller under tribunalens behörighet.

Att tvisten i fråga har sitt ursprung i ett sådant anställningsförhållande mellan en institution och en person som avses i tjänsteföreskrifterna och därmed omfattas av artikel 236 EG rubbar inte denna slutsats.

Frågan huruvida sökanden i en sådan tvist kan väcka en passivitetstalan trots att denne enligt artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna har möjlighet att angripa administrationens overksamhet genom en talan mot ett beslut om tyst avslag på en begäran kan enbart besvaras av den domstolsinstans som är behörig att pröva en passivitetstalan, det vill säga tribunalen, inte personaldomstolen.

(se punkterna 20–23)

Hänvisning till förstainstansrätten den 6 juli 2009, T‑176/04 DEP, Marcuccio mot kommissionen, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 23–27; den 9 juli 2009, T‑176/08, Infeurope mot kommissionen, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 36–40