Language of document :

Преюдициално запитване от Budapest Környéki Törvényszék (Унгария), постъпило на 28 април 2021 г. — WD/Agrárminiszter

(Дело C-273/21)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Budapest Környéki Törvényszék

Страни в главното производство

Жалбоподател: WD

Ответник: Agrárminiszter

Преюдициален въпрос

С единствения си преюдициален въпрос запитващата юрисдикция иска да се изясни дали член 32, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1307/20131 следва да се тълкува в смисъл, че площ, която съгласно кадастралния регистър е летище и не е част от земеделското стопанство, но на която не се осъществява никакъв вид летищна дейност, трябва да се счита за предимно използвана за селскостопански дейности, ако на нея се извършват дейности по отглеждането на животни за селскостопански цели.

____________

1     Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 608).