Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 27 aprilie 2021 – A

(Cauza C-270/21)

    Limba de procedură: finlandeza    

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Recurent: A

Cealaltă parte la procedură: Opetushallitus

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (denumită în continuare „Directiva privind calificările profesionale”), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 20131 , trebuie interpretat în sensul că trebuie considerată profesie reglementată o profesie în privința căreia, pe de o parte, cerințele privind competența sunt stabilite printr-un regulament adoptat de Ministrul Educației dintr-un stat membru, conținutul competenței pedagogice impuse unui educator este reglementat într-un standard profesional, iar statul membru a permis includerea profesiei de educator în baza de date a profesiilor reglementate instituită de Comisie, însă pe de altă parte, potrivit modului de redactare al regulamentului referitor la cerințele privind competența ale acestei profesii, se acordă angajatorului o marjă de apreciere în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor privind competența, în special în ceea ce privește cerința competenței pedagogice, iar natura certificării existenței competenței pedagogice nu este reglementată nici în regulamentul în cauză, nici în alte legi, regulamente sau norme administrative?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: Un certificat privind calificarea profesională, eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine, a cărui obținere este condiționată de o experiență profesională în profesia în cauză, poate fi considerat un atestat de competență sau un alt titlu de calificare în sensul articolului 13 alineatul (1) din Directiva privind calificările profesionale, în cazul în care experiența profesională din statul membru de origine, care reprezintă motivul acordării certificatului, provine dintr-o perioadă în care acesta era o republică sovietică socialistă, precum și din statul membru gazdă, iar nu din statul membru de origine din perioada ulterioară reinstaurării independenței acestuia?

Articolul 3 alineatul (3) din Directiva privind calificările profesionale trebuie interpretat în sensul că o calificare profesională care se întemeiază pe o diplomă obținută într-o instituție de formare situată pe teritoriul geografic al unui stat membru într-o perioadă în care statul membru nu exista în calitate de stat autonom, ci în calitate de republică sovietică socialistă, precum și experiența profesională dobândită în statul membru de origine, pe baza acestei diplome, anterior reinstaurării independenței acestui stat membru, trebuie să fie considerată calificare profesională dobândită într-o țară terță, astfel încât invocarea acestei calificări profesionale necesită, în mod suplimentar, trei ani de experiență profesională în statul membru de origine din perioada ulterioară reinstaurării independenței acestuia?

____________

1     Directiva 2013/55/EU a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO 2013, L 354, p. 132).