Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 28.4.2021 – Dansk Akvakultur AquaPri A/S:n edustajana v. Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Asia C-278/21)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret (Tanska)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Dansk Akvakultur AquaPri A/S:n edustajana

Vastaaja: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Väliintulija: Landbrug & Fødevarer (AquaPri A/S:n vaatimuksien tukijana)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä luontodirektiivi)1 , 6 artiklan 3 kohtaa [sen ensimmäistä virkettä] tulkittava ja sovellettava ennakkoratkaisupyynnön kohteena olevan asian kaltaisessa tilanteessa, jossa olemassa olevan meriviljelmän toiminnan jatkamiselle haetaan ympäristölupaa ja jossa meriviljelmän toiminta sekä typen ja muiden ravinteiden päästöt ovat muuttumattomia vuonna 2006 luvan saaneeseen toimintaan ja päästöihin nähden mutta jossa meriviljelmälle aiemmin annetun luvan yhteydessä ei ole arvioitu koko toiminnan vaikutuksia tai alueen kaikkien meriviljelmien kokonaisvaikutuksia, vaan toimivaltaiset viranomaiset ovat arvioineet ainoastaan käsiteltävän asian kohteena olevan meriviljelmän typen ja muiden ravinteiden päästöjä mereen?

Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkityksellistä, että vuosien 2015–2021 kansallisessa vesienhoitosuunnitelmassa on otettu huomioon alueella toimivat meriviljelmät ja ilmoitettu samassa yhteydessä, että typpeä poistetaan tietty määrä, jotta alueella toimivat meriviljelmät voivat hyödyntää olemassa olevia päästölupiaan, ja että meriviljelmien todelliset päästöt ovat määritellyissä rajoissa?

Jos ennakkoratkaisupyynnön kohteena olevan asian kaltaisessa tilanteessa on tehtävä luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan [ensimmäisen virkkeen] mukainen arviointi, onko toimivaltaisella viranomaisella velvollisuus ottaa arvioinnissa huomioon vuosien 2015–2021 vesienhoitosuunnitelmassa määritetyt typpipäästöjen rajat sekä mahdolliset muut merkitykselliset tiedot ja arviot, joita alueen vesienhoitosuunnitelmaan tai Natura 2000 -suunnitelmaan voi sisältyä?

____________

1 EYVL 1992, L 206, s. 7.