Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 28 april 2021 – Dansk Akvakultur som ombud för AquaPri A/S mot Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Mål C-278/21)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i det nationella målet

Klagande: Dansk Akvakultur, som ombud för AquaPri A/S

Motpart: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Intervenient: Landbrug & Fødevarer (till stöd för AquaPri A/S)

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 6.3 [led 1] i rådets direktiv 92/43 av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (livsmiljödirektivet)1 tolkas så, att bestämmelsen är tillämplig i en situation som den förevarande, i vilken ett företag ansöker om tillstånd till fortsatt drift av ett befintligt marint vattenbruk, när det marina vattenbrukets verksamhet och utsläpp av kväve och andra näringsämnen är oförändrade i förhållande till den verksamhet och de utsläpp som godkändes år 2006, men i vilken det i samband med det tidigare godkännandet av det marina vattenbruket inte gjordes någon bedömning av den samlade verksamheten och de kumulativa effekterna av alla marina vattenbruk i området, i och med att de relevanta myndigheterna endast bedömde det totala ökade utsläppet av kväve m.m. från det berörda marina vattenbruket?

2.    Har det för svaret på fråga 1 betydelse att förekomsten av de marina vattenbruken i området har beaktats i den nationella förvaltningsplanen för vattenområdet för åren 2015–2021, i och med att det i planen satts av en bestämd mängd kväve för att säkerställa att befintliga marina vattenbruk i området kan utnyttja sina aktuella utsläppstillstånd och att de faktiska utsläppen från de marina vattenbruken håller sig inom den fastställda ramen?

3.    Om det i en situation som den förevarande ska göras en bedömning enligt artikel 6.3 [första meningen] i livsmiljödirektivet, är den behöriga myndigheten då skyldig att i samband med denna bedömning beakta den ram för kväveutsläpp som fastställts i förvaltningsplanen för vattenområdet för åren 2015–2021 och eventuella andra relevanta uppgifter och bedömningar som kan framgå av förvaltningsplanen och Natura 2000-planen för området?

____________

1 EGT L 206, 1992, s. 7.