Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 28. apríla 2021 – X/Udlændingenævnet

(vec C-279/21)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: X

Žalovaný: Udlændingenævnet

Prejudiciálne otázky

Bráni klauzula „standstill“ uvedená v článku 13 rozhodnutia č. 1/801 zavedeniu a uplatňovaniu vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá ako podmienku zlúčenia manželov vyžaduje – s výnimkou dôvodov hodných osobitného zreteľa v jednotlivých prípadoch –, aby manžel/druh, na ktorého sa ako na tureckého pracovníka v dotknutom členskom štáte Únie vzťahuje dohoda o pridružení a rozhodnutie č. 1/80, úspešne zložil jazykovú skúšku v úradnom jazyku hostiteľského členského štátu, v situácii ako v konaní vo veci samej, v ktorej turecký pracovník nadobudol právo na trvalý pobyt v dotknutom členskom štáte podľa predtým platnej úpravy, ktorá nevyžadovala úspešné zloženie skúšky v jazyku dotknutého členského štátu ako predpoklad nadobudnutia tohto práva?

Vzťahuje sa osobitný zákaz diskriminácie stanovený v článku 10 ods. 1 rozhodnutia č. 1/80 na vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá ako podmienku zlúčenia manželov vyžaduje – s výnimkou dôvodov hodných osobitného zreteľa v jednotlivých prípadoch –, aby manžel/druh, na ktorého sa ako na tureckého pracovníka v dotknutom členskom štáte Únie vzťahuje dohoda o pridružení a rozhodnutie č. 1/80, úspešne zložil jazykovú skúšku v úradnom jazyku hostiteľského členského štátu, v situácii ako v konaní vo veci samej, v ktorej turecký pracovník nadobudol právo na trvalý pobyt v dotknutom členskom štáte podľa predtým platnej úpravy, ktorá nevyžadovala úspešné zloženie skúšky v jazyku dotknutého členského štátu ako predpoklad nadobudnutia tohto práva?

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku, bráni všeobecný zákaz diskriminácie stanovený v článku 9 dohody o pridružení vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, v situácii, keď turecký pracovník nadobudol právo na trvalý pobyt v dotknutom členskom štáte Únie podľa predtým platnej úpravy, ktorá nevyžadovala úspešné zloženie jazykovej skúšky v úradnom jazyku hostiteľského členského štátu ako predpoklad nadobudnutia tohto práva, pokiaľ sa takáto požiadavka nevzťahuje na štátnych príslušníkov dotknutého severského členského štátu (v tomto prípade Dánska) a iných severských krajín, alebo na iné osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi štátu Únie (a teda sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov štátov EÚ/EHP)?

Ak je odpoveď na tretiu otázku kladná, možno sa všeobecného zákazu diskriminácie stanoveného v článku 9 dohody o pridružení priamo dovolávať na vnútroštátnych súdoch?

____________

1 Rozhodnutie asociačnej rady č. 1/80 z 19. septembra 1980 o vývoji pridruženia medzi EHS a Tureckom.