Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 9 czerwca 2021 r. w sprawie T-699/19, FT i in./Komisja, wniesione w dniu 20 sierpnia 2021 r. przez FT i in.

(Sprawa C-518/21 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU (przedstawiciel: adwokat J.-N. Louis)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2022 r., Trybunał (siódma izba) odrzucił odwołanie jako oczywiście niedopuszczalne i obciążył wnoszących odwołanie ich własnymi kosztami.

____________