Language of document : ECLI:EU:C:2022:70


 


 Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 27 stycznia 2022 –
FT in./Komisja

(sprawa C518/21 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Służba publiczna – Urzędnicy i pracownicy – Wynagrodzenie – Personel Komisji Europejskiej pełniący służbę w państwie trzecim – Aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do ich wynagrodzenia – Oczywiste błędy w ocenie – Skutek wsteczny – Zwrot nienależnych kwot – Odwołanie oczywiście niedopuszczalne

1.      Odwołanie – Zarzuty – Zwykłe powtórzenie zarzutów i argumentów podniesionych przed Sądem – Brak określenia podnoszonego naruszenia prawa – Niedopuszczalność

[art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 168 § 1 lit. d), art. 169 § 2]

(zob. pkt 4[7, 8, 11], 5)

2.      Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów – Abstrakcyjne sformułowanie – Niedopuszczalność

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 169)

(zob. pkt 4, [9], 5)

3.      Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

[art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 168 § 1 lit. d)]

(zob. pkt 4[12, 13], 5)

4.      Odwołanie – Zarzuty – Zarzut podniesiony po raz pierwszy w odwołaniu – Niedopuszczalność

(art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 170 § 1)

(zob. pkt 4 [14–16], 5)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne.

2)

FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT i GU pokrywają własne koszty.