Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2021 r. – Komisja Europejska / Republika Bułgarii

(Sprawa C-174/21)

Język postępowania: bułgarski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: I. Załogin, M. Noll-Ehlers)

Strona pozwana: Republika Bułgarii

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że ze względu na to, iż nie przyjęła wszystkich niezbędnych środków w celu wykonania wyroku Trybunału z dnia 5 kwietnia 2017 r., Komisja/Bułgaria (C-488/15, EU:C:2017:267), Republika Bułgarii uchybiła swoim zobowiązaniom określonym w art. 260 ust. 1 TFUE w odniesieniu do obszarów i aglomeracji BG0001 Sofia, BG0002 Płowdiw, BG0004 Północny, BG0005 Południowozachodni i BG0006 Południowowschodni;

Zasądzenie od Republiki Bułgarii na rzecz Komisji płatności kwoty w wysokości 3156 EUR za dzień, licząc od daty wydania wyroku z dnia 5 kwietnia 2017 r., Komisja/Bułgaria (C-488/15, EU:C:2017:267), do daty wydania orzeczenia w niniejszej sprawie, lub, na wypadek gdyby uchybienie zobowiązaniom zakończyło się wcześniej, do dnia 31 grudnia ostatniego roku niewykonania, lecz w każdym wypadku kwoty nie niższej niż minimalna jednokrotnie płatna kwota w wysokości 653 000 EUR;

Zasądzenie od Republiki Bułgarii na rzecz Komisji płatności okresowej sankcji majątkowej w wysokości 5677,20 EUR za dzień w odniesieniu do każdego z obszarów jakości powietrza, licząc od daty wydania wyroku Trybunału w niniejszej sprawie do roku pełnego wykonania wyroku z dnia 5 kwietnia 2017 r., Komisja/Bułgaria (C-488/15, EU:C:2017:267); oraz

obciążenie Republiki Bułgarii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Bułgaria nie wykonała w niezbędnym zakresie wyroku Trybunału wydanego w sprawie C-488/15, ponieważ nadal narusza: (i) swoje zobowiązania określone w art. 13 dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy w związku z załącznikiem XI do tej dyrektywy; (ii) swoje zobowiązania określone w art. 23 tej dyrektywy.

____________