Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 31. marca 2021 – trestné konanie proti B. C.

(vec C-205/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Navrhovateľ:

Ministerstvo na vatrešnite raboti, Glavna direkcija za borba s organiziranata prestăpnost

Obvinená

B. C.

Prejudiciálne otázky

1.    Je článok 10 smernice 2016/6801 účinne prebratý, keď vnútroštátny zákon – článok 25 ods. 3 a článok 25a Zakon za ministerstvo na vatrešnite raboti (zákon o ministerstve vnútra) – odkazuje na podobné ustanovenie článku 9 nariadenia 2016/6792 ?

2.    Je splnená požiadavka stanovená v článku 10 písm. a) smernice 2016/680 v spojení s článkom 52, ako aj článkami 3 a 8 Charty, že obmedzenie nedotknuteľnosti osoby a ochrany osobných údajov musí byť stanovené zákonom, keď vo vzťahu k prípustnosti spracovania genetických a biometrických údajov na účely policajnej registrácie existujú navzájom si protirečiace vnútroštátne predpisy?

3.    Je s článkom 6 písm. a) smernice 2016/680 v spojení s článkom 48 Charty zlučiteľný vnútroštátny zákon – článok 68 ods. 4 zákona o ministerstve vnútra –, ktorý stanovuje povinnosť súdu nariadiť nútené získavanie osobných údajov (zhotovenie fotografií do kartotéky, odber odtlačku prsta a odber vzoriek na vytvorenie profilu DNA), ak osoba, ktorá je obvinená z úmyselného trestného činu, odmietne dobrovoľnú súčinnosť pri zbieraní týchto osobných údajov, pričom súd nemôže posúdiť, či sa možno odôvodnene domnievať, že táto osoba spáchala trestný čin, z ktorého je obvinená?

4.    Je s článkom 10, článkom 4 ods. 1 písm. a) a c), ako aj s článkom 8 ods. 1 a ods. 2 smernice 2016/680 zlučiteľný vnútroštátny zákon – článok 68 ods. 1 až 3 zákona o ministerstve vnútra –, ktorý zhotovenie fotografií do kartotéky, odber odtlačku prsta a odber vzoriek na vytvorenie profilu DNA stanovuje ako všeobecné pravidlo pre všetky osoby, ktoré sú obvinené z úmyselného trestného činu?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 89).

2     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).