Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. - Andrecs i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-96/10) )

(Służba publiczna - Coroczne dostosowanie wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgia) i in. (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej, powtórzonej w odcinkach wynagrodzenia skarżących, o dostosowaniu ich miesięcznych wynagrodzeń, emerytur lub rent i dodatków ze skutkiem od lipca 2009 r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Sentencja postanowienia

Postępowanie ze skargi w sprawie F-99/10 Andrecs i in. przeciwko Komisji zostaje umorzone.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 63.