Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 29. února 2012 – AM v. Parlament

(Věc F-100/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání – Článek 73 služebního řádu – Odmítnutí uznat cévní mozkovou příhodu za úraz – Lékařská komise – Zásada kolegiality“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AM (Malaga, Španělsko) (zástupci: L. Levi a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: K. Zejdová a S. Seyr, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí odmítajícího považovat cévní příhodu utrpěnou žalobcem dne 5. března 2006 za úraz ve smyslu článku 73 služebního řádu a článku 2 společného systému zdravotního pojištění (SSZP)

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá

AM se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 55, 19.2.2011, s. 37.