Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 29. februára 2012 – AM/Parlament

(vec F-100/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania – Článok 73 služobného poriadku – Odmietnutie uznať mozgovú príhodu ako príčinu úrazu – Lekárska komisia – Zásada kolegiality)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AM (Malaga, Španielsko) (v zastúpení: L. Levi a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia odmietajúceho považovať mozgovú príhodu, ktorá postihla žalobcu 5. marca 2006, za úraz v zmysle článku 73 služobného poriadku a článku 2 Spoločného systému zdravotného poistenia

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    AM znáša všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 55, 19.2.2011, s. 37.