Language of document :

Sag anlagt den 4. oktober 2010 - Kerstens mod Kommissionen

(Sag F-97/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ved advokaterne L. Levi og S. Rodrigues)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om opretholdelse af virkningerne af de anfægtede lønsedler indtil vedtagelsen af en forordning, som med tilbagevirkende kraft erstatter Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009 og påstand om erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Virkningerne af de anfægtede lønsedler opretholdes indtil vedtagelsen af en forordning, som med tilbagevirkende kraft erstatter forordning nr. 1296/2009.

Europa-Kommissionen tilpligtes at erstatte det af sagsøgeren lidte økonomiske tab ved betaling af et beløb svarende til det løntab, der følger af anvendelsen af den åbenbart ulovlige forordning nr. 1296/2009, idet der til dette beløb skal lægges tilbagebetaling af den del af det månedlige "særlige lønfradrag", der er opkrævet siden januar 2010 i henhold til vedtægtens artikel 66a, og hvis sats er fastsat fejlagtigt henset til den nævnte forordning. Dette beløb fastsættes til mellem 40 000 EUR og 50 000 EUR med tillæg af morarenter, som sagsøgeren i øvrigt kræver, idet der tages forbehold for Personalerettens fortolkning.

Europa-Kommissionen tilpligtes at erstatte det af sagsøgeren lidte ikke-økonomiske tab ved betaling af en symbolsk erstatning på 1 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________