Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. - Cervelli przeciwko Komisji

(Sprawa F-98/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Francesca Cervelli (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci J. R. García-Gallardo Gil-Fournier i M. Arias Díaz)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji odmawiającej przyznania skarżącej dodatku zagranicznego

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r.

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________