Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 5. oktobrī - Ashbrook u.c./Komisija

(lieta F-99/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Michael Ashbrook (Luksemburga, Luksemburga) un citi (pārstāvji - B. Cortese, C. Cortese un F. Spitaleri, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, kas prasītājiem paziņots ar viņiem izsniegtajiem paziņojumiem par atalgojumu, ierobežot viņu ikmēneša atalgojuma pielīdzināšanu no 2009. gada jūlija ar 1,85 % lielu palielinājumu ikgadējās ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju koriģēšanas ietvaros, pamatojoties uz Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulu Nr. 1296/2009, un prasība atlīdzināt kaitējumu

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumus, kas izpaužas viņu algas izrakstos par 2010. gada janvāri un turpmākajiem mēnešiem, kā arī viņu izrakstos par parādiem par 2009. gadu, jo ar tiem tiek piemērota 1,85 % korigēšanas likme 3,7 % korigēšanas likmes vietā;

piespriest Komisijai atlīdzināt starpību starp maksājumu summām, kas maksājamas saskaņā ar Regulu Nr. 1296/09 līdz sprieduma pasludināšanai šajā lietā, un summām, kuras viņiem būtu bijis jāsaņem, ja koriģēšana būtu bijusi pareizi aprēķināta, un šai starpībai pieskaitīt procentus atbilstoši fiksētajai likmei, kuru Eiropas Centrālā banka ir noteikusi galvenajiem refinansēšanas darījumiem un kurai pieskaitīti trīs ar pusi punktu, no datuma, kurā bija jāmaksā galvenās pieprasītās summas;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________