Language of document :

Жалба, подадена на 8 октомври 2010 г. - AM/Parlement

(Дело F-100/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AM (Малага, Испания) (представители: L. Lévi и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Искане за отмяна на решението, с което се отказва претърпеният от жалбоподателя инсулт да се разглежда като "злополука" по смисъла на член 73 от Правилника и на член 2 от Общата здравноосигурителна схема.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 12 ноември 2009 г., с което се отказва претърпеният от жалбоподателя инсулт да се разглежда като "злополука" по смисъла на член 73 от Правилника и на член 2 от правилата относно осигуряването, и в случай на необходимост, да се отмени решението на органа по назначаването, с което се отхвърля жалбата по административен ред,

вследствие на това да се разпореди ново разглеждане на искането, подадено от жалбоподателя на основание член 73 от Правилника, от нова лекарска комисия,

да се осъди ответника да заплати обезщетение, определено по справедливост в размер на 50 000 EUR, за неимуществените вреди, претърпени от обжалваните решения,

да се осъди ответника да заплати обезщетение, определено неокончателно в размер на 25 000 EUR, за имуществените вреди, претърпени от обжалваните решения,

да се осъди ответника да заплати лихви за забава в размер на 12 % върху дължимата на основание член 73 от Правилника сума за период, който започва не по-късно от 15 март 2007 г. до пълното плащане на сумата,

да се осъди Европейския парламент да заплати съдебните разноски.

____________