Language of document :

Tožba, vložena 5. oktobra 2010 - Andrecs in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-96/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Stefan Robert Andrecs (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o prilagoditvi osebnih prejemkov, pokojnin in drugih nadomestil tožečih strank z učinkom od 1. julija 2009, povzete v njihovih plačilnih listih, v okviru letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009

Predloga tožečih strank

Odločba, s katero je organ, pristojen za imenovanja, določil nov znesek osebnih prejemkov, pokojnin in drugih nadomestil tožečih strank, kakor se zlasti izraža v plačilnih listih R6/2009 in 01/2010 zainteresiranih strank, in odločba, s katero je organ, pristojen za imenovanja, z datumom 24. junij 2010 zavrnil pritožbo tožečih strank z dne 29. marca 2010, naj se razglasita za nični v delu, v katerem tožečim strankam z njima ni priznano zvišanje njihovih osebnih prejemkov, pokojnin in drugih nadomestil v višini 3,70 % od njihovega prvotnega zneska in v katerem je zavrnjena njihova zahteva za povrnitev obresti, izračunanih od njim dolgovanih zneskov po obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka uporablja za glavne postopke refinanciranja, zvišani za dve odstotni točki, od datuma zapadlosti teh zneskov do celotnega plačila,

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________