Language of document :

Recurs introdus la 3 mai 2021 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 24 februarie 2021 în cauza T-161/18, Braesch și alții/Comisia

(Cauza C-284/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Bouchagiar și K. Blanck, agenți)

Celelalte părți din procedură: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

pronunțarea asupra cererii formulate în primă instanță și respingerea acesteia ca nefondată;

obligarea celorlalte părți în proces la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă un motiv unic.

Potrivit recurentei, Tribunalul a încălcat articolul 108 alineatul (2) TFUE și articolul 1 litera (h) din Regulamentul de procedură în materie de ajutoare de stat1 prin calificarea reclamanților în primă instanță drept „părți vizate” sau „părți interesate”.

În acest temei, Tribunalul a concluzionat în mod eronat că reclamanții în primă instanță au calitate procesuală activă în temeiul articolului 263 al patrulea paragraf TFUE împotriva Deciziei C(2017) 4690 final a Comisiei din 4 iulie 2017 privind ajutorul de stat SA.47677 (2017/N) de autorizare a unui ajutor de stat compatibil acordat de Italia în favoarea Banca Monte dei Paschi di Siena.

____________

1 Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO 2015, L 248, p. 9).