Language of document :

2021 m. balandžio 28 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dansk Akvakultur, veikianti AquaPri A/S vardu / Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Byla C-278/21)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Dansk Akvakultur, veikianti AquaPri A/S vardu

Atsakovas: Miljø- og Fødevareklagenævnet

dalyvaujant: Landbrug & Fødevarer (Aqua APri/S pusėje)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyva)1 6 straipsnio 3 dalies [pirmas sakinys] turi būti aiškinamas taip, kad jis taikomas tokiai situacijai, kaip nagrinėjama šioje byloje, kurioje prašoma leisti toliau eksploatuoti esamą žuvininkystės ūkį, kai žuvininkystės ūkio veikla ir iš jo išmetamas azoto bei kitų maistinių medžiagų kiekis lieka nepakitę, palyginti su 2006 m. leista veikla ir išmetamu azoto bei kitų maistinių medžiagų kiekiu, tačiau kartu nebuvo atliktas bendras veiklos ir visų žuvininkystės ūkių bendro poveikio teritorijoje vertinimas, atsižvelgiant į žuvininkystės ūkiui anksčiau išduotą leidimą atitinkamoms institucijoms įvertinus tik bendrą išmetamą papildomą azoto ir pan. kiekį atitinkamame žuvininkystės ūkyje?

2.    Ar, atsakant į 1 klausimą, svarbu tai, kad 2015–2021 m. nacionaliniame baseinų valdymo plane atsižvelgiama į žuvininkystės ūkių buvimą teritorijoje tiek, kiek joje leidžiama išmesti konkretų azoto kiekį, siekiant užtikrinti, kad teritorijoje esančiuose žuvininkystės ūkiuose būtų galima pasinaudoti jų dabar turimais išmetimo leidimais, o faktinis išmetimas iš žuvininkystės ūkių neviršija nustatytų ribų?

3.    Jei tokiu atveju, koks nagrinėjamas šioje byloje, turi būti atliktas vertinimas pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies [pirmą sakinį], ar atlikdama šį vertinimą kompetentinga institucija turi atsižvelgti į azoto išmetimo ribines vertes, kurias leidžiama atidėti pagal 2015–2021 m. upių baseino valdymo planą, ir bet kokią kitą reikšmingą informaciją bei įvertinimus, kurie galėtų būti susiję su teritorijos upių baseino valdymo planu arba „Natura 2000“ valdymo planu?

____________

1 OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102.