Language of document :

A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2021. május 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FC kontra FTI Touristik GmbH

(C-287/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Salzburg

Az alapeljárás felei

Felperes: FC

Alperes: FTI Touristik GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (továbbiakban: irányelv) 12. cikkének (2) bekezdését, hogy főszabály szerint az utazónak az utazási csomag „elháríthatatlan és rendkívüli körülmények” miatti lemondása csak közvetlenül az utazás megkezdése előtt, vagy egyedi esetekben 3–4 hónappal korábban is lehetséges?

Ha a lemondási nyilatkozat főszabály szerint időbeli korlátozás nélkül megengedett, akkor a további kérdések merülnek fel:

az utazó szempontjából a tervezett utazási időszakra vonatkozó előrejelzés érdekében végzett előzetes értékelés keretében elegendő-e az, hogy a fent említett körülmények és az abból eredő hátrányok bizonyos valószínűséggel már előre láthatóak legyenek, és hogy már egy fennálló veszélyhelyzetben nagy valószínűséggel ne legyen jelentős javulás várható; és

az adott esetben idő előtt bejelentett lemondás nem az utazó kárára történik-e, amennyiben a lemondási nyilatkozat időpontjában már fennálló körülmények csupán közvetlenül az utazás tervezett megkezdését megelőzően olyanok, hogy az utazás szervezője végül nem tudja lebonyolítani az utazást, vagy az utazónak az abban való részvétele észszerűtlen lett volna?

A rendeltetési helyen vagy a rendeltetési hely közvetlen közelében elháríthatatlan és rendkívüli körülmények fennállásának és az utazási csomag teljesítésére ebből következő jelentős hátrányos hatásnak az értékelése során:

a)    kizárólag objektív körülményeket, vagy az utazó részéről olyan szubjektív körülményeket is figyelembe kell venni, mint például a jelen ügyben az utazás különös célja és az, hogy az utazó két kisgyermekkel utazik; és

b)    az utazási időszak alatt előreláthatóan fennálló veszélyhelyzet mérlegelése során az oda- és visszaúton kívül elsősorban a szardíniai célállomás, nem pedig Olaszország többi része bír-e jelentőséggel?

Kizárt-e az ingyenes lemondási jog akkor, ha az utazó által hivatkozott körülmények a foglalás időpontjában már fennálltak, vagy legalábbis előre láthatóak voltak, vagy ez legalábbis vezethet-e a hátrányos hatás észszerűségének értékelése során szigorúbb kritérium alkalmazásához?

Amennyiben az utazás ingyenes lemondásának feltételei nem teljesülnek, felmerül a kérdés, hogy az irányelv 12. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, megállapodás szerinti „észszerű, egységes lemondási díj” csak a tapasztalatokon alapuló, ágazaton belül szokásosan alkalmazandó százalékok keretein belül alkalmazható-e, vagy mindig szükséges-e a várhatóan megspórolt kiadások és az utazási szolgáltatások egyéb felhasználásából származó bevételek - egyedi esetben az utazásszervező által alkalmazott számítási alapnak a nyilvánosságra hozatalával való - vizsgálata?

A megállapodás szerinti, egységes lemondási díj észszerűségének értékelése során lehet-e hivatkozni a nemzeti jogra, ha előreláthatóan aránytalan eljárási teher esetén e jog lehetővé teszi valamely összegnek a bíróságok mérlegelési jogkörében való meghatározását?

Az irányelv 12. cikke (1) bekezdésének utolsó mondata, amely szerint az utazó kérésére az utazásszervezőnek meg kell indokolnia a lemondási díj összegét, vonatkozik-e a megállapodás szerinti, százalékban megállapított egységes lemondási díjra is, és milyen jogkövetkezményekkel jár az utazásszervező e kötelezettségének nem vagy nem kielégítő teljesítése?

A szervezőre hárul-e az indokolási és a bizonyítási teher a megállapodás szerinti, százalékban megállapított egységes lemondási díj észszerűségére vonatkozóan, vagy mindig az utazó feladata, hogy kifogással éljen, és bizonyítsa, hogy az utazásszervező szokás szerint mit takarít meg a lemondás időpontjától függően, és szokás szerint mit nyerhet az utazási szolgáltatások más jellegű értékesítése révén?

____________

1 Az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 326., 1. o.).