Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Австрия), постъпило на 28 април 2021 г. — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H./Republik Österreich и Bundesbeschaffung GmbH

(Дело C-274/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

Ответници: Република Австрия, Bundesbeschaffung GmbH

Преюдициални въпроси

Представлява ли производство по издаване на обезпечителна заповед, предвидено в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 89/665/ЕИО1 , изменена с Директива 2014/23/ЕС2 , което в Австрия съгласно националното право се разглежда и от Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд), по което производство може да се постанови например временна забрана за сключване на рамкови споразумения или за сключване на договори за доставка, спор по гражданско или търговско дело съгласно член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/20123 ? Представлява ли подобно производство по издаване на обезпечителна заповед съгласно горния въпрос най-малкото гражданскоправен въпрос съгласно член 81, параграф 1 ДФЕС? Представлява ли производството по издаване на обезпечителна заповед, предвидено в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23, производство по приемане на временни мерки съгласно член 35 от Регламент № 1215/2012?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли принципът на равностойност да се тълкува в смисъл, че той предоставя субективни права на частноправния субект спрямо държавата членка и не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които, преди да разгледа молба за издаване на обезпечителна заповед като предвидената в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23, съдът трябва да определи вида на процедурата за възлагане на обществена поръчка и (прогнозната) стойност на поръчката, както и сумата от обжалваните самостоятелно обжалваеми решения по конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки, или евентуално и обособените позиции по конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, така че впоследствие евентуално съдията — председател на компетентния съдебен състав, да постанови решение за корекция на допълнителните такси и в случай на неплащане на таксите съдебният състав, който в случай на загуба на друго право е компетентен по жалбата, да начисли съдебните такси преди или най-късно едновременно с отхвърлянето на молбата за издаване на обезпечителна заповед поради неплащане на допълнителните такси, ако по (други) гражданскоправни въпроси в Австрия, като например при искове за обезщетение или преустановяване на нарушение на конкурентното право, неплащането на такси не е пречка за разглеждането на подадена в същата връзка молба за издаване на обезпечителна заповед, независимо от обстоятелството дали в някакъв размер са дължими такси за правна защита, и ако по правило неплащането на фиксирани такси не е пречка за разглеждането на молби за допускане на обезщетение, подадени отделно до граждански съдилища; и ако също така, както за сравнение е в Австрия, неплащането на такси за жалби срещу административни решения или на такси за ревизионно обжалване на решения на административните съдилища пред Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) или пред Verfassungsgerichtshof (Конституционен съд) не води до отхвърлянето им поради неплащане на таксите и не води например също до хипотезата молби за признаване на суспензивното действие в тези ревизионни производства да могат да се разглеждат само чрез отхвърляне?

2.1.    Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли принципът на равностойност да се тълкува в смисъл, че не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които преди разглеждане на молба за издаване на обезпечителна заповед като предвидената в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23, съдията — председател на състав от един съдия, следва да постанови решение за корекция на таксите поради неплатени в пълен размер фиксирани такси и да отхвърли молбата за издаване на обезпечителна заповед поради неплатени такси, ако в други случаи при гражданскоправни искове в Австрия съгласно Gerichtsgebührengesetz (Закона за съдебните такси) по правило освен таксите за иска по първоинстанционното производство не трябва да се плащат допълнителни фиксирани съдебни такси за подадена заедно с иска молба за издаване на обезпечителна заповед, и ако за молби за признаване на суспензивното действие, които се подават заедно с жалба срещу административно решение до административния съд, ревизионна жалба до Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) или жалба до Verfassungsgerichtshof (Конституционен съд) и които функционално имат същата или подобна цел за правна защита като молбата за обезпечителна заповед, не трябва да се плащат отделни такси по тези акцесорни молби за признаване на суспензивното действие?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли изискването съгласно член 2, параграф 1, буква а) от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/24/ЕС4 , да се приемат, в най-кратки срокове и посредством временни процедури, временни мерки с цел да се поправи твърдяно нарушение или да се предотврати нанасянето на допълнителни щети на засегнатите интереси, да се тълкува в смисъл, че това изискване за най-кратки срокове предоставя субективно право незабавно да бъде постановено решение относно молба за издаване на обезпечителна заповед и че то не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които преди разглеждане на молба за издаване на обезпечителна заповед, която трябва да попречи на възложителя да възлага други поръчки дори и без в този смисъл решението да е релевантно, съдът дори и в случай на непрозрачно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки трябва да определи вида на процедурата за възлагане на обществена поръчка и (прогнозната) стойност на поръчката, както и сумата от обжалваните, съответно подлежащите на обжалване самостоятелно обжалваеми решения по конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки, съответно евентуално и обособените позиции по конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, така че впоследствие евентуално съдията — председател на компетентния съдебен състав, да постанови решение за корекция на допълнителните такси и в случай на неплащане на таксите съдебният състав, който в случай на загуба на друго право е компетентен по жалбата, да начисли на жалбоподателя съдебните такси преди или най-късно едновременно с отхвърлянето на молбата за издаване на обезпечителна заповед поради неплащане на допълнителните такси?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли правото на справедлив съдебен процес съгласно член 47 от Хартата5 да се тълкува в смисъл, че това право предоставя субективни права на частноправния субект и че то не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които преди разглеждане на молба за издаване на обезпечителна заповед, която трябва да попречи на възложителя да възлага други поръчки дори и без в този смисъл решението да е релевантно, съдът дори и в случай на непрозрачно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки трябва да определи вида на процедурата за възлагане на обществена поръчка и (прогнозната) стойност на поръчката, както и сумата от обжалваните самостоятелно обжалваеми решения по конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки, или евентуално и обособените позиции по конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, така че впоследствие евентуално съдията — председател на компетентния съдебен състав, да постанови решение за корекция на допълнителните такси и в случай на неплащане на таксите съдебният състав, който в случай на загуба на друго право е компетентен по жалбата, да начисли на жалбоподателя съдебните такси преди или най-късно едновременно с отхвърлянето на молбата за издаване на обезпечителна заповед поради неплащане на допълнителните такси?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли принципът на равностойност да се тълкува в смисъл, че той предоставя субективни права на частноправния субект спрямо държавата членка и не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които при неплатени фиксирани такси за молбата за издаване на обезпечителна заповед по смисъла на Директива 89/665 във валидната ѝ редакция фиксирани такси може да начислява (само) съдебен състав на административен съд в качеството му на правораздавателен орган (с произтичащата от това за задълженото лице ограничена възможност за правна защита), ако в други случаи такси за искове, молби за издаване на обезпечителна заповед и жалби по гражданскоправни производства поради неплащане се начисляват с административно решение съгласно Gerichtliches Einbringungsgesetz (Закон за съдебните такси), и ако такси по административното право за жалби до административен съд, съответно до Verfassungsgerichtshof (Конституционен съд), съответно такси за ревизионни жалби до Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) поради неплащане на тези такси по правило се начисляват с решение на данъчен орган, срещу което (а именно: решение за начисляване на такси) по правило винаги може да се подаде жалба до административен съд и след това отново да се подаде ревизионна жалба до Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) или жалба до Verfassungsgerichtshof (Конституционен съд)?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли член 1, параграф 1 от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23, да се тълкува в смисъл, че сключването на рамково споразумение само с един икономически оператор съгласно член 33, параграф 3 от Директива 2014/24 представлява сключване на договор, предвидено в член 2a, параграф 2 от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23?

6.1.    Трябва ли изразът в член 33, параграф 3 от Директива 2014/24 „поръчките, основаващи се на това рамково споразумение“ да се тълкува в смисъл, че основаваща се на рамково споразумение поръчка е налице, когато възложителят възлага отделна поръчка, като се позовава изрично на сключеното рамково споразумение? Или цитираният израз „поръчките, основаващи се на това рамково споразумение“ трябва да се тълкува в смисъл, че когато е изчерпан общият обем във връзка с това споразумение по смисъла на решение на Съда на Европейския съюз по дело C-216/176 , точка 64 вече не е налице поръчка, която се основава на първоначално сключеното рамково споразумение?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли правото на справедлив съдебен процес съгласно член 47 от Хартата да се тълкува в смисъл, че не допуска прилагането на разпоредба, съгласно която посоченият в спора по възлагането на обществена поръчка възложител трябва да предостави цялата необходима информация и да представи всички необходими документи в производството по издаване на обезпечителна заповед — при положение, че е възможно да бъде постановено съответно друго неприсъствено съдебно решение за негова сметка, — когато членовете на органите или служителите на този възложител, които от негово име трябва да предоставят тази информация, по този начин по-специално рискуват срещу тях самите евентуално да бъде възбудено дори наказателно преследване във връзка с предоставянето на информация или представянето на документи?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза и освен това правото на ефективни правни средства за защита съгласно член 47 от Хартата, трябва ли изискването по член 1, параграф 1 от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/24, процедурите за възлагане на обществени поръчки да могат по-специално да бъдат ефективно обжалвани, да се тълкува в смисъл, че тези разпоредби предоставят субективни права и не допускат прилагането на национални разпоредби, съгласно които лицето, търсещо правна защита, което подава молбата за издаване на обезпечителна заповед, е длъжно да посочи в нея конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка и конкретното решение на възложителя, дори и когато при процедури за възлагане на обществени поръчки без предварително обявление това лице по правило няма да знае колко непрозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки е провел възложителят и колко решения за възлагане вече са взети по тези непрозрачни процедури?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли изискването за справедлив съдебен процес съгласно член 47 от Хартата да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба предоставя субективни права и не допуска прилагането на национални разпоредби, съгласно които лицето, което търси правна защита, е длъжно да посочи в своята молба за издаване на обезпечителна заповед конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка и конкретното самостоятелно обжалваемо и също така обжалвано решение на възложител, дори и когато при непрозрачна по отношение на него процедура за възлагане на обществена поръчка без предварително обявление това лице по правило не може да знае колко непрозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки е провел възложителят и колко решения за възлагане вече са взети по тези непрозрачни процедури?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли изискването за справедлив съдебен процес съгласно член 47 от Хартата да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба предоставя субективни права и не допуска прилагането на национални разпоредби, съгласно които лицето, което търси правна защита, е длъжно да посочи в своята молба за издаване на обезпечителна [заповед] конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка и конкретното самостоятелно обжалваемо и също така обжалвано решение на възложител, дори и когато при непрозрачна по отношение на него процедура за възлагане на обществена поръчка без предварително обявление това лице по правило не може да знае колко непрозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки е провел възложителят и колко решения за възлагане вече са взети по тези непрозрачни процедури?

____________

1     Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (ОВ L 395, 1989 г., стр. 33, Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 237).

2     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 2014 г., стр. 1).

3     Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).

4     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).

5 Харта на основните права на Европейския съюз (ОВ C 326, 2012 г., стр. 391).

6     Решение от 19 декември 2018 г., Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust и Coopservice, ECLI:EU:C:2018:1034.