Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Bremen (Tyskland) den 16 februari 2021 – DM mot CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Mål C-96/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Bremen

Parter i det nationella målet

Klagande: DM

Motpart: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Tolkningsfrågor

Ska artikel 16.l i direktiv 2011/83/EU1 tolkas så, att det för att tillämpa undantaget från ångerrätten enligt nämnda bestämmelse är tillräckligt att näringsidkaren endast säljer en rätt till tillträde till en tjänst som avser fritidsverksamhet till konsumenten, men själv inte är den som tillhandahåller denna tjänst direkt?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7EG (EUT L 304, 2011, s. 64).