Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 27. septembra 2011 - Whitehead/Európska centrálna banka

(vec F-98/09)1

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Výročné/Každoročné preskúmania miezd a prémií - Preskúmanie za rok 2008 - Každoročné hodnotenie - Kritéria posúdenia - Prerokovanie s výborom zamestnancov - Zohľadnenie nemocenskej dovolenky - Stanovenie cieľov)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sarah Whitehead (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: pôvodne F. Feyerbacher a G. Nuvoli, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát, neskôr E. Carlini a G. Nuvoli, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

V prvom rade návrh žalobkyne na zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým jej bol priznané zvýšenie platu o dva body na účely Annual Salary and Bonus Review za rok 2008, ako aj návrh na náhradu rozdielu medzi platovým zvýšením, ktoré jej bolo priznané a tým, na ktoré mala údajne nárok. Následne návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    S. Whitehead znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej centrálnej banke.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010, s. 82.