Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 september 2011 Michail / Commissie

(Zaak F-100/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaar - Gezag van gewijsde -- Bijstandsplicht - Artikel 24 van het Statuut - Psychisch geweld)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Michail (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Meïdanis, advocaat)

Verwerende partij: Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door E. Bourtzalas en E. Antypa, advocaten)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende afwijzing van het krachtens artikel 24 van het Statuut ingediende verzoek om bijstand wegens psychisch geweld waarvan verzoeker slachtoffer zou zijn

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Michail draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Commissie.

____________

1 - PB C 63 13/03/10, blz. 52.