Language of document : ECLI:EU:F:2010:10

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

23. veebruar 2010

Kohtuasi F‑99/09 R

Elisavet Papathanasiou

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Avalik teenistus – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Ajutised teenistujad – Tähtajatu leping ülesütlemise klausliga – Taotlus ajutise teenistuja lepingu ülesütlemise kohta tehtud otsuse täitmise peatamiseks – Kiireloomulisus – Puudumine

Ese:      ELTL artikli 278 ja EA artikli 157 ning ELTL artikli 279 (mida kohaldatakse artikli 106a alusel Euratomi asutamislepingule) alusel esitatud hagi, milles E. Papathanasiou palub peatada esiteks Siseturu Ühtlustamise Ameti 12. märtsi 2009. aasta otsuse, millega tema ajutise teenistuja leping 15. novembrist 2009 üles öeldi, ja teiseks 3. augusti 2009. aasta otsus, millega pikendati ülesütlemise tähtaega 15. veebruarini 2010, milleks esialgu oli 12. märtsi 2009. aasta otsusega määratud 15. november 2009.

Otsus: Jätta taotlus rahuldamata. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Fumus boni iuris – Kumulatiivne iseloom – Analüüsimise järjekord ja kontrollimise viis – Ajutisi meetmeid kohaldava kohtuniku kaalutlusõigus

(ELTL artiklid 278 ja 279; Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 39 ja I lisa artikli 7 lõige 1; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Tõsine ja korvamatu kahju – Tõendamiskoormis

(ELTL artiklid 278 ja 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

3.      Ametnikud – Esindamine – Töötajate esindajate kaitse

(Personalieeskirjad, II lisa artikli 1 kuues lõik)

1.      Vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu artikli 102 lõikele 2 peab ajutiste meetmete kohaldamise taotluses olema muu hulgas täpsustatud kiireloomulisust põhjendavad asjaolud ning fakti‑ ja õigusväited, mis esmapilgul (fumus boni iuris) õigustavad taotletavate ajutiste meetmete kohaldamist.

Kiireloomulisuse ja fumus boni iuris’ega seotud tingimused on kumulatiivsed, mistõttu tuleb ajutiste meetmete kohaldamise taotlus jätta rahuldamata, kui mõni nendest ei ole täidetud. Ajutisi meetmeid kohaldav kohtunik peab vastavalt asjaoludele kaaluma ka asjaomaseid huvisid.

Sellise koosmõju hindamise puhul on ajutisi meetmeid kohaldaval kohtunikul ulatuslik kaalutlusõigus ja ta võib konkreetsete asjaolude alusel vabalt otsustada, kuidas ja mis järjekorras nende erinevate eelduste esinemist tuleb kontrollida, kuna ükski õigusnorm ei määra, millises korras peab kohtunik otsustama ajutiste meetmete võtmise vajalikkuse üle.

(vt punktid 33–35)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 10. september 1999, kohtuasi T‑173/99 R: Elkaïm ja Mazuel vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑155 ja II‑811, punkt 18); 9. august 2001, kohtuasi T‑120/01 R: De Nicola vs. EIP (EKL AT 2001, lk I‑A‑171 ja II‑783, punktid 12 ja 13).

Avaliku Teenistuse Kohus: 31. mai 2006, kohtuasi F‑38/06: Bianchi vs. EKF (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑27 ja II‑A‑1‑93, punktid 20 ja 22).

2.      Ajutiste meetmete kohaldamise menetluse eesmärk ei ole tagada kahju hüvitamine, vaid tagada põhimenetluses langetatava otsuse täielik toime. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad taotletavad meetmed olema kiireloomulised selles mõttes, et hageja huvidele tekkida võiva olulise ja hüvitamatu kahju vältimiseks on vajalik, et need võetaks ja nende mõju avalduks juba enne otsuse langetamist põhimenetluses. Lisaks peab ajutiste meetmete kohaldamist taotlev pool tõendama, et ta ei saa oodata põhimenetluse lõpuni ilma, et talle selline kahju tekiks.

Lihtsalt vajadust leida välismaal töö ei saa reeglina pidada tõsiseks ja korvamatuks kahjuks.

(vt punktid 41 ja 42)

Viited:

Euroopa Kohus: 25. märts 1999, kohtuasi C‑65/99 (P)R: Willeme vs. komisjon (EKL 1999, lk I‑1857, punkt 62).

Esimese Astme Kohus: eespool viidatud kohtuasi Elkaïm ja Mazuel vs. komisjon (punkt 25); 19. detsember 2002, kohtuasi T‑320/02 R: Esch‑Leonhardt jt vs. EKP (EKL AT 2002, lk I‑A‑325 ja II‑1555, punkt 27).

Avaliku Teenistuse Kohus: 25. aprill 2008, kohtuasi F‑19/08 R: Bennett jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑131 ja II‑A‑1‑713, punkt 28).

3.      Personalieeskirjade II lisa artikli 1 kuuenda lõigu kohaselt ei või personalikomitee liikme kohustuste täitmine seada seda isikut ebasoodsamasse olukorda.

Niivõrd kui kohustuste täitmine personalikomitees on seotud töötaja staatusega ning teenistuja ja institutsiooni või ameti vahel ei ole sõlmitud eraldi lepingut, kui personalikomitee töötajast liikme leping lõpeb, lõpevad järelikult automaatselt ka tema volitused töötajate esindajana personalikomitees. Personalieeskirjade II lisa artikli 1 kuuendat lõiget rikutakse ainult juhul, kui teenistuja satub ebasoodsamasse olukorda – näiteks vabastatakse teenistusest – kohustuste täitmise „tõttu” personalikomitees.

(vt punktid 50–52)