Language of document :

17. detsembril 2009 esitatud hagi - Bennett jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-102/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Hispaania) ja teised (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada otsused öelda üles hagejate lepingud vastavalt ülesütlemise tingimusele, mis on seotud avaliku konkursi (spetsialiseerumisega tööstusomandile) läbimisega. Teiseks nõue hüvitada kannatanutele tekitatud moraalne kahju.

Hagejate nõuded

tühistada 12. märtsi 2009. aasta otsused öelda üles hagejate lepingud;

tühistada, niivõrd kui see on vajalik, 9. oktoobri 2009. aasta otsus, mis tehti teatavaks samal päeval, ja millega jäeti rahuldamata hagejate poolt 12. juunil 2009 esitatud kaebused;

eelneva tõttu kohustada kostjat (i) maksma hagejatele kahjuhüvitisena välja töötasu ajavahemiku eest, mis jääb hagejate lepingute ülesütlemise jõustumise kuupäeva ja vaidlusaluste otsuste tühistamise tagajärjel hagejate tööleennistamise kuupäeva vahele, ja (ii) taastama kõikide hagejate karjäär, mis nende lepingute ülesütlemise tõttu õigusvastaselt katkes; ning juhul, kui hagejate tööleennistamine tooks kaasa märkimisväärsed praktilised raskused või osutuks kolmandate isikute olukorda arvestades liialdaseks, mõista kostjalt välja õiglane rahaline hüvitis hagejate lepingute õigusvastase ülesütlemise eest. Selle hüvitise puhul peaks arvestama mitte üksnes töötasu kaotamist minevikus, vaid ka hagejate tõelist võimalust jääda kuni pensioniea saabumiseni tööle Ühtlustamisametisse (täiesti) tähtajatu lepingu alusel ja arendada oma karjääri;

teise võimalusena tühistada otsused öelda üles hagejate lepingud osas, milles etteteatamistähtaeg ei olnud määratud iga hageja kõiki Ühtlustamisameti teenistuses töötatud aastaid arvestades;

mõista kostjalt välja kahjutasu tekitatud varalise ja moraalse kahju eest, hinnatuna ex aequo et bono 85 000 eurole iga hageja kasuks;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

____________