Language of document :

Tožba, vložena 8. decembra 2009 - Papathanasiou proti UUNT

(Zadeva F-99/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Španija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti določila pogodbe tožeče stranke, ki predvideva samodejno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, če tožeča stranka ne bi bila izbrana na zunanjem natečaju, predvidenem za UUNT, in ugotovitev, da natečaji OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 in OHMI/AST/02/02 nimajo učinkov na pogodbo tožeče stranke. Poleg tega odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Sodišče za uslužbence naj razglasi za ničnega dopis UUNT z dne 12. marca 2009 in tam vsebovane odločbe UUNT, v skladu s katerimi zaposlitev tožeče stranke preneha na podlagi 8-mesečnega odpovednega roka s 16. marcem 2009 zaradi ugotovitve, da nadaljnji obstoj delovnega razmerja tožeče stranke z UUNT ni bil odpovedan.

Če Sodišče za uslužbence meni, da je potrebno, tožeča stranka predlaga tudi razglasitev ničnosti nadaljnjih dopisov UUNT - ki ju je tožeča stranka označila kot nesamostojna - z dne 3. avgusta 2009 (zadržanje roka za 3 mesece) in z dne 9. oktobra 2009 (zavrnitev pritožbe).

Sodišče za uslužbence naj razveljavi samoderogacijsko klavzulo iz člena 5 pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke pri UUNT ali ugotovi njeno ničnost, podredno,

naj ugotovi, da tudi v prihodnje prenehanje pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke ne more temeljiti na samoderogacijski klavzuli iz te pogodbe;

podredno naj ugotovi, da v dopisu UUNT z dne 12. marca 2009 navedeni natečaji vsekakor niso mogli povzročiti negativnih posledic iz samoderogacijske klavzule.

Sodišče za uslužbence naj UUNT naloži, da tožeči stranki za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki ji je nastala z ugotovitvami, navedenimi v predlogu 1, plača primerno odškodnino, katere višino po prostem preudarku določi Sodišče za uslužbence.

Če bo zaposlitev tožeče stranke ob sprejetju odločbe Sodišča in/ali ko bo UUNT tožeči stranki plačal dolgovane prejemke, kljub nadaljnjemu obstoju delovnega razmerja na podlagi nezakonitega ravnanja UUNT dejansko že prenehala:

naj Sodišče UUNT naloži, da tožeči stranki - ob ugotovitvi obveznosti UUNT, da tožečo stranko pod doslej veljavnimi pogoji še naprej zaposli in znova vključi na delovno mesto - v celoti nadomesti nastalo premoženjsko škodo, posebej z izplačilom vseh morebitnih terjatev in vse ostalih zahtevkov, ki so nastali tožeči stranki zaradi nezakonitega ravnanja UUNT (z odbitkom prejetih nadomestil za brezposelnost);

podredno, če se iz pravnih ali dejanskih razlogov v zgoraj navedenem položaju ne bo izvedla ponovna vključitev tožeče stranke na delovno mesto in/ali nadaljnja zaposlitev pod doslej veljavnimi pogoji, naj se UUNT naloži, da tožeči stranki plača odškodnino za premoženjsko škodo, ki ji je nastala z nezakonitim prenehanjem njene zaposlitve, v višini razlike med življenjskim prihodkom, ki ga je dejansko lahko pričakovala, in življenjskim prihodkom, ki bi ga tožeča stranka dosegla, če bi pogodba še naprej veljala, ob upoštevanju pokojnine in ostalih pravic.

Sodišče naj UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

____________