Language of document :

14. augustil 2007 esitatud hagi - Zangerl-Posselt versus komisjon

(Kohtuasi F-83/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. Paulmann)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada konkursi EPSO/AST/27/06 (saksakeelsed assistendid (AST1)) otsus mitte lubada hagejat nimetatud konkursi praktilistele ja suulistele katsetele, mis tehti teatavaks EPSO 18. juuni 2007. aasta kirjaga ja mida kinnitati 25. juuli 2007. aasta kirjas;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Konkursi EPSO/AST/27/06 (saksakeelsed assistendid (AST1) sekretariaadi valdkonnas) komisjon ei lubanud hagejat praktilistele ja suulistele katsetele põhjendusel, et tal puudub nõutud diplom (keskkooli lõputunnistus).

Hageja väidab eelkõige, et tema diplom (Realschulabschluss) vastab konkursiteadaande A osa punkti II.1 alapunkti ii nõuetele. Ta väidab, et diplomeid liigitatakse nii Saksamaal kui ka mujal Euroopas vastavalt UNESCO kehtestatud 1997. aasta International Standard Classification of Education'ile (ISCED), mille sõnastus võeti üle ka konkursiteadaandes. Realschulabschluss kuulub diplomite hulka, mis tõendavad keskhariduse omandamist (ISCED 2. tase) ja annavad võimaluse juurdepääsuks kõrgharidusele (ISCED 4. tase).

Hageja väidab lisaks, et kostja otsus tugineb puudulikele ja ekslikele põhjendustele.

____________