Language of document :

Žaloba podaná dne 25. srpna 2007 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-86/07)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí (dále jen "sporné rozhodnutí"), v jakékoliv formě, kterým Komise zamítla žádost žalobce zaslanou dne 10. července 2006 orgánu oprávněnému ke jmenování týkající se náhrady škody, jak ve formě uvedení do předešlého stavu, tak ve formě finančního odškodnění, která mu vznikla z důvodu protiprávních postupů a aktů, a zejména psychického obtěžování ze strany zaměstnanců Komise během období, v němž byl žalobce přidělen k zastoupení Komise v Angole;

zrušit případně sdělení ze dne 9. října 2006 pod č. PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277;

zrušit případně sdělení ze dne 23. dubna 2007 pod ref. č. ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, kterým se zamítá stížnost ze dne 27. prosince 2006 podaná žalobcem proti spornému rozhodnutí a sdělení ze dne 9. října 2006;

zrušit případně sdělení ze dne 27. září 2005 pod ref. č. ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005;

ověřit, že akty a postupy dotčené v žádosti podané žalobcem dne 10. července 2006 odpovídají skutečnosti a prohlásit je případně za protiprávní nebo podpůrně uložit žalované neodkladně provést šetření;

uložit žalované sdělit žalobci neprodleně a písemně výsledky uvedeného šetření a odpovídajícím způsobem je zveřejnit, jakož i zaručit přístup k nim veřejnosti;

uložit žalované bezodkladně zničit originály a všechny kopie archivovaného sdělení ze dne 14. srpna 2001 nazvaného "Profesní chování Luigiho Marcuccia, ekonomického poradce v delegaci v Angole" a informovat písemně žalobce o jeho zničení;

uložit žalované zaplatit žalobci částku ve výši 1 520 000 eur nebo jakoukoliv vyšší nebo nižší částku, kterou Soud bude považovat za spravedlivou, jako náhradu škody vzniklé do dne podání projednávané žaloby;

uložit žalované zaplatit žalobci za každý den následující po podání projednávané žaloby až do úplného vykonání rozsudku částku 1 000 eur, nebo jakoukoliv vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za spravedlivou, která musí být zaplacena k prvnímu dni každého měsíce za předcházející měsíc jako náhrada škody, která žalobci vznikne ode dne následujícího po dni podání projednávané žaloby až do dne vykonání rozsudku;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce na podporu svých argumentů uplatňuje tři následující žalobní důvody: 1) absolutní nedostatek odůvodnění, nelogičnost, nesouvislost, nepřiměřenost, zmatek a předstírané důvody uváděné Komisí; 2) závažné a zjevné porušení zákona; 3) porušení povinnosti řádné péče a řádného úředního postupu.

____________