Language of document :

Sag anlagt den 25. august 2007 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-86/07)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

annullation af den afgørelse (herefter "den anfægtede afgørelse") uanset dens grundlag, hvorved Kommissionen meddelte afslag på den anmodning, som sagsøgeren fremsatte over for ansættelsesmyndigheden om erstatning [enten udtrykkeligt eller stiltiende] for den skade, som han er blevet forvoldt ved ulovlige handlinger, akter og adfærd, der er udvist af Kommissionens tjenestemænd i den periode, hvor sagsøgeren var udstationeret ved Kommissionens delegation i Angola (herefter "den omhandlede skade").

Om nødvendigt annulleres notatet af 9. oktober 2006, aktnr.: PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277.

Om nødvendigt annulleres notatet af 23. april 2007, ref.: ADMIN.2/MB/ade/ D(2007) 8725, hvorved sagsøgerens klage af 27. december 2006 over den anfægtede afgørelse og over notatet af 9. oktober 2006 blev afslået.

Om Personaleretten finder det hensigtsmæssigt, annulleres notatet af 27. september 2005, ref.: ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005.

Det fastslås, at de akter, de handlinger og den adfærd, sagsøgeren har henvist til i sin anmodning af 10. juli 2006 svarer til de faktiske forhold med den følge, at disse om nødvendigt og også under den verserende sag erklæres ulovlige, eller, subsidiært, pålægges Kommissionen ufortøvet at foranstalte en undersøgelse heraf.

Kommissionen tilpligtes ufortøvet at give sagsøgeren skriftlig meddelelse om resultaterne af denne undersøgelse, og at offentliggøre disse samt at sikre, at offentligheden får adgang hertil.

Kommissionen tilpligtes ufortøvet fysisk at tilintetgøre originalen og samtlige kopier af det arkiverede notat af 14. august 2001, med overskriften "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola", og at give sagsøgeren skriftlig meddelese om, at tilintetgørelsen af materialet har fundet sted.

Kommissionen tilpligtes at udbetale et beløb på EUR 1 520 000 eller et større eller mindre beløb, som Personaleretten finder rimeligt og passende, som erstatning for den del af den omhandlede skade, som sagøgeren allerede er blevet forvoldt indtil dags dato.

Kommissionen tilpligtes for hver dag, der hengår fra i morgen og til den dato, hvor de pågældende afgørelser - idet det forudsættes, at sagsøgeren gives medhold i dette søgsmål - er fuldbyrdet uden undtagelser, at betale sagsøgeren et beløb på EUR 1 000, eller det større eller mindre beløb, som Retten finder rimeligt og passende, hvilket beløb udbetales den første dag i hver måned i relation til de rettigheder, der er stiftet i den foregående måned som erstatning for den del af den omhandlede skade, der indtræder i perioden fra i morgen og indtil datoen for fuldbyrdelsen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren gør følgende tre anbringender til støtte for sit søgsmål: 1) Der foreligger en fuldkommen mangel på begrundelse, og Kommissionens udsagn er ulogiske, usammenhængende, irrationelle, egnede til forveksling og har en prætentiøs karakter. 2) Det er åbenbart, at gældende ret er blevet groft tilsidesat. 3) Der foreligger en tilsidesættelse af omsorgsforpligtelsen og af princippet om god forvaltningsskik.

____________