Language of document :

Acţiune introdusă la 25 august 2007 - Marcuccio/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-86/07)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea, indiferent de formă deciziei (denumită în continuare "decizia atacată"), de respingere, de către pârâtă, a cererii reclamantului din 10 iulie 2006, adresată de acesta autorităţii împuternicite să facă numiri în scopul obţinerii reparării, fie în formă specifică, fie în echivalent, a prejudiciilor cauzate acestuia prin fapte, acte și conduite ilicite și în special constrângeri psihologice, săvârșite de agenţi ai pârâtei în perioada în care reclamantul și-a desfășurat activitatea în cadrul Delegaţiei Comisiei în Angola (denumit în continuare "prejudiciul în cauză");

anularea, în măsura în care este necesar, a notei din 9 octombrie 2006, prot. PMO.3MLP/mc D(2006) 9277;

anularea, în măsura în care este necesar, a notei din 23 aprilie 2007, ref. ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, prin care a fost respinsă reclamaţia din 27 decembrie 2006 formulată de reclamant împotriva deciziei controversate și a notei din 9 octombrie 2006

anularea, în măsura în care este echitabil, a notei din 27 septembrie 2005, ref. ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005;

confirmarea caracterului veridic al actelor, faptelor și conduitelor prezentate în cererea reclamantului din 10 iulie 2006, și, ca urmare, în măsura în care este necesar și chiar pe cale incidentală, declararea ilegalităţii acestora sau, în subsidiar, condamnarea pârâtei la efectuarea fără întârziere a unei anchete;

obligarea pârâtei să comunice reclamantului, fără întârziere și în scris, rezultatele respectivei anchete și acordarea unei publicităţi adecvate acesteia precum și garantarea accesului public la aceasta;

obligarea pârâtei să procedeze, fără vreo întârziere suplimentară, la distrugerea materială a originalelor și a tuturor copiilor notei de arhivă din 14 august 2001, intitulată "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola" și să notifice reclamantului în scris viitoarea distrugere;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 1 520 000 euro sau a unei sume superioare sau inferioare pe care Tribunalul o va considera justă și adecvată, cu titlu de despăgubiri, până în prezent, pentru acea parte a prejudiciului în cauză deja produsă reclamantului;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, pentru fiecare zi scursă între ziua de mâine și ziua în care hotărârea Tribunalului va fi pusă în executare fără nicio excepţie, după se se vor fi admis în tot, cererile formulate prin prezenta acţiune, a sumei de 1 000 euro ori a sumei superioare sau inferioare pe care tribunalul o va considera justă și adecvată, de plată în prima zi a fiecărei luni cu privire la drepturile scadente în luna precedentă, cu titlu de despăgubiri pentru acea parte a prejudiciului în cauză care se va produce în intervalul de timp care se scurge de mâine până în ziua executării hotărârii;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul invocă, în susţinerea argumentelor sale, următoarele trei motive: 1) lipsa absolută de motivare, inclusiv pentru lipsa de logică și de raţiune, neconcordanţă, confuzie și caracterul de pretext al motivelor invocate de pârâtă; 2) încălcarea gravă, vădită și manifestă a legii; 3) încălcarea obligaţiei de solicitudine și a celei de bună administrare.

____________