Language of document :

Tožba, vložena 25. avgusta 2007 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-86/07)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe (v nadaljevanju: sporna odločba), v kakršnikoli obliki, s katero je tožena stranka zavrnila zahtevek tožeče stranke z dne 10. julija 2006, ki ga je ta naslovila na organ, pristojen za imenovanja, zaradi povrnitve škode, tako v posebni kot enakovredni obliki, ki ji je nastala zaradi dejanj, aktov in nezakonitih ravnanj ter zlasti psihičnega nadlegovanja, ki so ga med napotitvijo tožeče stranke v delegacijo Komisije v Angoli nad njo izvajali uslužbenci tožene stranke (v nadaljevanju: zadevna škoda);

razglasi naj se ničnost, kolikor je potrebno, dopisa z dne 9. oktobra 2006, št. protokola PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277;

razglasi naj se ničnost, kolikor je potrebno, dopisa z dne 23. aprila 2007, ref. št. ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, s katerim je bil zavrnjen ugovor z dne 27. decembra 2006, ki ga je tožeča stranka vložila zoper sporno odločbo in dopis z dne 9. oktobra 2006;

razglasi naj se ničnost, kolikor je potrebno, dopisa z dne 27. septembra 2005, ref. št. ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005;

ugotovi naj se, da so akti, dejstva in ravnanja, ki so navedeni v zahtevku tožeče stranke z dne 10. julija 2006, resnični, in naj se jih nato, kolikor je potrebno, razglasi za nedopustne, ali podredno, toženi stranki naj se naloži, naj brez odlašanja opravi preiskavo;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki brez odlašanja pisno sporoči ugotovitve navedene preiskave, ki naj jih tudi ustrezno objavi ter javnosti zagotovi dostop do njih;

toženi stranki naj se naloži, naj brez odlašanja uniči izvirnike in vse kopije arhiviranega dokumenta z dne 14. avgusta 2001, naslovljenega "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola", ter da o uničenju pisno obvesti tožečo stranko;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki plača znesek 1.520.000 eurov oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen in primeren, in sicer iz naslova odškodnine za tisti del zadevne škode, ki je tožeči stranki nastala do dneva vložitve tožbe;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki od naslednjega dneva po vložitvi tožbe do dneva, ko bodo predlogi iz te tožbe brez vsakršne izjeme sprejeti z ustreznimi odločbami, plača znesek 1000 eurov oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen in primeren, ki zapade v plačilo prvi dan v mesecu za pretekli mesec, in sicer iz naslova odškodnine za tisti del zadevne škode, ki bo tožeči stranki nastala od prvega dne po vložitvi tožbe do dneva plačila;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svojim trditvam tožeča stranka navaja tri tožbene razloge: 1) popolna neobrazloženost, tudi zaradi nelogičnosti, neskladnosti, neutemeljenosti, zmede in pretvez v utemeljitvah tožene stranke; 2) jasna in očitna hujša kršitev zakona; 3) kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in dolžnosti dobrega upravljanja.

____________