Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 4 november 2008 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-87/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Skadeståndstalan - Påstått rättsstridigt beteende av kommissionens förtroendeläkare - Avvisning - Rimlig tidsfrist för att framställa en begäran om skadestånd har inte iakttagits)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bifalla sökandens begäran om skadestånd för den skada som han påstås ha lidit till följd av rättsstridigt beteende av kommissionens förtroendeläkare, avseende tre läkarintyg som sökanden lämnat in under sommaren 2001.

Avgörande

Talan avvisas då det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 247 20.10.07, s. 45.