Language of document : ECLI:EU:F:2009:99

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

20. juuli 2009

Kohtuasi F‑86/07

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Psühholoogiline ahistamine – Uurimistaotlus – Ilmselge vastuvõetamatus – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega L. Marcuccio sisuliselt palub tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata tema taotlus selle kohta, et algatataks uurimine tema psühholoogilise ahistamise kohta, mis toimus ajavahemikul, mil ta oli komisjoni delegatsiooni teenistuses Angolas, ning mõista komisjonilt välja väidetava psühholoogilise ahistamisega talle tekitatud kahju.

Otsus: Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Ettevalmistav dokument – Uurimis‑ ja distsiplinaarameti aruanne – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Haldusorgani abistamiskohustus – Ulatus

(Personalieeskirjad, artikkel 24)

1.      Ametnike hagide korral ei saa lõplikku otsust ettevalmistavad aktid huve kahjustada ning neid saab seetõttu vaidlustada üksnes kaudselt, tühistatavate aktide vaidlustamise käigus. Kuigi teatud puhtalt ettevalmistavad meetmed võivad kahjustada ametniku huve seetõttu, et need võivad mõjutada hiljem vaidlustatava akti sisu, ei või need meetmed olla iseseisva hagi esemeks ning neid tuleb vaidlustada nimetatud akti peale esitatud hagi raames.

Uurimis‑ ja distsiplinaarameti aruanne ei kujuta endast ettevalmistavat dokumenti lõpliku otsuse suhtes, mille ametisse nimetav asutus pidi käesolevas asjas tegema, ning nimetatud aruande tühistamise nõuded tuleb ilmselge vastuvõetamatuse tõttu jätta läbi vaatamata.

(vt punktid 39 ja 40)

Viited:

Euroopa Kohus: 7. aprill 1965, kohtuasi 11/64: Weighardt vs. komisjon (EKL 1965, lk 365, 383); 11. juuli 1968, kohtuasi 35/67: Van Eick vs. komisjon (EKL 1968, lk 481, 500); 14. veebruar 1989, kohtuasi 346/87: Bossi vs. komisjon (EKL 1989, lk 303, punkt 23).

Esimese Astme Kohus: 6. aprill 2006, kohtuasi T‑309/03: Camós Grau vs. komisjon (EKL 2006, lk II‑1173, punktid 46–58).

2.      Administratsioon abistamiskohustuse kohaselt peab administratsioon teenistuskorda ja rahu häiriva vahejuhtumi korral vastavalt konkreetsetele asjaoludele sekkuma piisavalt jõuliselt ning reageerima kiirelt ja hoolikalt, et teha kindlaks faktilised asjaolud ning põhjusi teades teha sobivad järeldused. Selleks piisab, kui ametnik, kes taotleb oma institutsioonilt abi, esitab esialgsed tõendid rünnaku toimumise kohta, mille objektiks ta väidab end olevat olnud. Selliste asjaolude esinemisel peab asjaomane institutsioon võtma sobivaid meetmeid – eelkõige läbi viima uurimise tuvastamaks koostöös kaebajaga kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud.

(vt punkt 47)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. jaanuar 1989, kohtuasi 224/87: Koutchoumoff vs. komisjon (EKL 1989, lk 99, punktid 15 ja 16).

Avaliku Teenistuse Kohus: 17. oktoober 2007, kohtuasi F‑63/06: Mascheroni vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punkt 36).