Language of document : ECLI:EU:T:2018:406

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (осми състав)

5 юли 2018 година(*)

„ЕЗФРСР — Последна година от изпълнението на програмния период 2007—2013 г. — Уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите членки — Решение, с което се обявява, че определена сума не може да се използва повторно в рамките на програмата за развитие на селските райони на автономна област Естремадура — Метод на изчисляване — Член 69, параграф 5б от Регламент (ЕО) № 1698/2005 — Оправдани правни очаквания“

По дело T‑88/17

Кралство Испания, за което се явяват M. A. Sampol Pucurull и M. J. García-Valdecasas Dorrego, в качеството на представители,

жалбоподател,

срещу

Европейска комисия, за която се явяват J. Aquilina и M. Morales Puerta, в качеството на представители,

ответник,

с предмет искане на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2113 на Комисията от 30 ноември 2016 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през последната година (16 октомври 2014 г.—31 декември 2015 г.) от изпълнението на програмния период 2007—2013 г. на ЕЗФРСР (ОВ L 327, 2016 г., стр. 79), с което Комисията е квалифицирала като „сума, която не може да бъде използвана повторно“ сумата от 5 364 682,52 EUR в рамките на уравняването на сметките на разплащателната агенция на Естремадура,

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав),

състоящ се от: A. M. Collins, председател, М. Кънчева и G. De Baere (докладчик), съдии,

секретар: E. Coulon,

постанови настоящото

Решение

 Правна уредба

 Регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (ЕС) № 1306/2013

1        Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193) е бил основен регламент за създадените с него Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2        Регламент № 1290/2005 е отменен с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 549).

3        Членове 23 и 29 от Регламент № 1290/2005 относно съответно бюджетните ангажименти и автоматичната отмяна на финансов ангажимент са останали приложими към фактите по случая, настъпили преди влизането в сила на 20 декември 2013 г. на Регламент № 1306/2013.

4        Членове 37 и 51 от Регламент № 1306/2013 относно съответно плащането на салдото и закриване на програмата, както и уравняването на сметките, са били приложими към момента на приемането на решението, което се обжалва, като се има предвид, че по силата на член 121 от посочения регламент последният е приложим към 1 януари 2014 г. в по-голямата част от своите разпоредби.

5        Член 23, първа и втора алинея от Регламент № 1290/2005 е предвиждал:

„Бюджетните ангажименти на Общността за възстановяване по програмите за развитие на селските райони […] се изпълняват на годишни вноски за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

Решението на Комисията за одобрение на всяка отделна програма за развитие на селските райони, внесена за одобрение от държава членка представлява […] след изпращането на нотификация за него на заинтересованата държава членка […] правно задължение […]“.

6        Член 29, параграфи 1 и 7 от Регламент № 1290/2005, озаглавен „Автоматична отмяна на финансов ангажимент“, е предвиждал:

„1.      Комисията автоматично отменя финансовия си ангажимент по изплащане на всеки дял от бюджетния ангажимент на Общността за отделна програма за развитие на селските райони, който не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания, или за който не е представена декларация за разходи, отговаряща на [предвидените] условия[…] […] по отношение на разходите, извършени до 31 декември от втората година, считано от следващата година след годината на поемане на бюджетния ангажимент.

[…]

7.      В случай на автоматично отменяне на финансов ангажимент, участието на ЕЗФРСР за въпросната програма за развитие на селските райони се намалява, за съответната година, със сумата на автоматично отменяне на финансов ангажимент. Държавата членка представя преразгледан план за финансиране, в който намаляването на помощта се разпределя между отделните приоритети […]“.

7        Член 37 от Регламент № 1306/2013, озаглавен „Плащане на салдото и закриване на програмата“, гласи в параграф 1:

„След получаването на последния годишен доклад за напредъка по прилагането на програмата за развитие на селските райони, Комисията изплаща салдото, при условие че са налични необходимите средства, въз основа на действащия финансов план, на годишните счетоводни отчети за последната година от изпълнението на съответната програма за развитие на селските райони и на съответното решение за уравняване. Тези счетоводни отчети се представят на Комисията не по-късно от шест месеца след последната дата на допустимост на разходите […] и съдържат разходите, извършени от разплащателната агенция до последната дата на допустимост на разходите“.

8        Член 51, първа алинея от Регламент № 1306/2013, озаглавен „Уравняване на сметки“, гласи:

„Преди 31 май на годината след съответната бюджетна година и въз основа на информацията, предадена съгласно член 102, параграф 1, буква в), Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи нейното решение относно уравняването на сметките на акредитираните разплащателни агенции („решение за уравняване на сметките“). Тези актове за изпълнение обхващат изчерпателността, точността и достоверността на предадените годишни счетоводни отчети […]“.

 Регламент (ЕО) № 1698/2005, изменен с Регламенти (ЕО) № 74/2009 и (ЕО) № 473/2009

9        Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 66, стр. 101) е предвиждал общи правила за подпомагането от Общността на развитието на селските райони от ЕЗФРСР.

10      Регламент № 1698/2005е отменен с Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР (ОВ L 347, 2013 г., стр. 487). При все това в съответствие с член 88 от Регламент № 1305/2013 Регламент № 1698/2005 продължава да се прилага по отношение на операции, изпълнявани по програми, одобрени от Комисията съгласно посочения регламент преди 1 януари 2014 г., какъвто е настоящият случай.

11      По силата на член 15 от Регламент № 1698/2005 всяка програма за развитие на селските райони е осъществявала стратегия за това развитие чрез пакет от мерки, групирани в различни оси. Всяка програма е обхващала период между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2013 г. Държавата членка е можела да представи или единична програма за цялата си територия, или пакет от регионални програми. Съгласно член 19 от същия регламент програмите са били преразглеждани и, ако е целесъобразно, адаптирани от държавите членки за остатъка от периода след одобрението на комитета за мониторинг. Ревизиите са отчитали резултата от оценките и докладите на Комисията, особено във връзка със засилването или адаптирането на начина, по който се вземат предвид приоритетите на Общността.

12      Член 69 от Регламент № 1698/2005, озаглавен „Ресурси и тяхното разпределение“, е предвиждал в параграф 1:

„Сумата за помощи от Общността за развитие на селските райони по настоящия регламент за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., нейната годишна разбивка и минималната сума, която следва да се насочи за райони, допустими по цел „Сближаване“, се определя от Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, в съответствие с финансовата перспектива за периода 2007—2013 г. и Междуинституционалното споразумение за бюджетна дисциплина и подобряване на бюджетната процедура за същия период“.

13      Член 70, параграф 1 от Регламент № 1698/2005 е предвиждал, че решението за приемане на програма за развитие на селските райони фиксира максималния принос от ЕЗФРСР за всяка ос в рамките един праг и ясно разграничава, когато е необходимо, отпуснатите суми, разпределени на районите, допустими по цел „Сближаване“. Параграф 2 от този член е уточнявал, че приносът на ЕЗФРСР се изчислява на база на сумата на допустимия публичен разход.

14      На 19 януари 2009 г. Съветът на Европейския съюз приема Регламент (ЕО) № 74/2009 за изменение на Регламент № 1698/2005 (ОВ L 30, 2009 г., стр. 100).

15      Регламент № 74/2009 вмъква член 16а в Регламент № 1698/2005. Този член е определял в параграф 1, букви а)—е) някои приоритети (наричани по-нататък „нови предизвикателства“), към които държавите членки е трябвало да се насочат в своите програми за развитие на селските райони.

16      Член 16а от Регламент № 1698/2005 е изменен с Регламент (ЕО) № 473/2009 на Съвета от 25 май 2009 година за изменение на Регламенти № 1698/2005 и № 1290/2005 (ОВ L 144, 2009 г., стр. 3), с добавянето на допълнителен приоритет, определен в буква ж) от посочения член.

17      След изменението член 16а, параграф 1 от Регламент № 1698/2005 е гласял:

„До 31 декември 2009 г. държавите членки предвиждат в своите програми за развитие на селските райони, в съответствие със специфичните си потребности, видове проекти със следните приоритети, описани в стратегическите насоки на Общността и по-подробно посочени в националните стратегически планове:

а)      изменение на климата;

б)      възобновяеми енергийни източници;

в)      управление на водите;

г)      биологично разнообразие;

д)      мерки, съпътстващи преструктурирането на сектора на млякото и млечните продукти;

е)      иновации, свързани с посочените в букви а)—г) приоритети;

ж)      инфраструктура за широколентов интернет в селските райони […]“.

18      Вследствие на определянето на новите предизвикателства и в перспективата за предоставяне на държавите членки на допълнителни средства, позволяващи им да се насочат към въпросните приоритети в техните програми за развитие на селските райони, член 69 от Регламент № 1698/2005 е изменен. По-конкретно с Регламент № 74/2009 в този член се добавят параграфи 5а и 5б, а Регламент № 473/2009 добавя в този член параграф 2а и изменя посочените параграфи 5а и 5б от същия член.

19      Член 69, параграф 2а от Регламент № 1698/2005 е предвиждал:

„Частта от сумата, посочена в параграф 1, която се получава от увеличението на общите поети задължения, установени с Решение 2006/493/ЕО на Съвета от 19 юни 2006 г. за установяване сумата на помощта от Общността, отпусната за развитие на селските райони за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., нейната разбивка по години и минималната сума, която следва да бъде съсредоточена в райони, допустими по цел „Сближаване“, изменено с Решение 2009/434/EO, се отделя за видовете проекти, свързани с приоритетите, определени в член 16а, параграф 1 от настоящия регламент“.

20      Член 69, параграф 5а от Регламент № 1698/2005 след изменението е предвиждал в първа и четвърта алинея:

„Сума, равна на сумите, получени в резултат на прилагането на задължителната модулация по член 9, параграф 4 и член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 заедно със, считано от 2011 г., сумите, получени по член 136 от същия регламент, се изразходва от държавите членки единствено за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. като подпомагане от Общността в съответствие с действащите понастоящем програми за развитие на селските райони за видовете проекти, посочени в член 16а, параграф 1, букви а)—е) от настоящия регламент.

Делът на държавите членки в сумата, посочена в параграф 2а, се изразходва от държавите членки единствено за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2015 г. като подпомагане от Общността в съответствие с действащите понастоящем програми за развитие на селските райони за видовете проекти, посочени в член 16а, параграф 1“.

21      Член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 е гласял:

„Ако при приключване на програмата реалният размер на финансовото участие на Общността, изразходвано за проектите, посочени в член 16а, параграф 1, е по-малък от общия размер на сумите, посочени в параграф 5a от настоящия член, разликата се възстановява от държавите членки в общия бюджет на Европейските общности до размера на сумата, с която са били превишени общите разпределени суми, предназначени за проекти, различни от посочените в член 16а, параграф 1.

[…]“.

 Обстоятелствата по спора

22      Както става ясно от съображения 1—3 от Регламент № 473/2009 в контекста на приемането от Европейския съвет на 11 и 12 декември 2008 г. на европейски план за икономическо възстановяване, предвиждащ предприемането на приоритетни действия, са предоставени и допълнителни средства на разположение на всички държави членки посредством ЕЗФРСР с цел развитие на приоритета, свързан с широколентовия интернет, и засилване на проектите, свързани с новите предизвикателства (наричани по-нататък „средства по плана за възстановяване“).

23      С Решение 2009/434/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година за изменение на Решение 2006/493/ЕО за установяване сумата на помощта от Общността, отпусната за развитие на селските райони за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., нейната разбивка по години и минималната сума, която следва да бъде съсредоточена в райони, допустими по цел „Сближаване“ (ОВ L 144, 2009 г., стр. 25) са предоставени допълнителни средства на разположение на всички държави членки посредством ЕЗФРСР по плана за възстановяване. В съответствие с приложение I към Решение 2009/545/ЕО на Комисията от 7 юли 2009 година за фиксиране на разбивки по години и по държави членки на сумата по член 69, параграф 2а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета и за изменение на Решение 2006/636/ЕО на Комисията (ОВ L 181, 2009 г., стр. 49) на Кралство Испания е разпределена обща сума от 76 296 000 EUR.

24      Както става ясно от съображения 1, 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 2009 г., стр. 16) Европейската общност, отчитайки представянето от Комисията на Европейския парламент и на Съвета на съобщение, озаглавено „Подготовка за „здравна картина“ на реформата на общата селскостопанска политика“, приема, че селскостопанският сектор е изправен пред редица нови и трудни предизвикателства и че трябва да се действа по тези въпроси. В областта на селското стопанство ЕЗФРСР е представлявал подходящ инструмент за справяне с тях.

25      Следователно е предвидено да се мобилизират допълнителни средства от ЕЗФРСР посредством процедурата на задължителна модулация по член 9, параграф 4 и член 10, параграф 3 от Регламент № 73/2009, както и посредством специални прехвърляния по силата на член 136 от този регламент (наричани по-нататък „средствата по здравната картина“).

26      С Решение 2009/444/ЕО на Комисията от 10 юни 2009 година за установяване на разпределението между държавите членки на сумите, които се получават в резултат на модулацията, предвидена в членове 7 и 10 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, за периода 2009—2012 г. (ОВ L 148, 2009 г., стр. 29) съгласно приложение II към това решение на Кралство Испания е разпределена сума от 498 100 000 EUR, съответстваща на средствата по здравната картина.

27      Така отпуснатите на Кралство Испания средства по здравната картина и средства по плана за възстановяване възлизат на 574 396 000 EUR. От тази сума 70 709 037 EUR са разпределени на разплащателната агенция на автономна област Естремадура (наричана по-нататък „Естремадура“).

28      Испанските власти искат от Комисията преразглеждане на програмата за развитие на селските райони, що се отнася до Естремадура, за да се отчете отпускането на Кралство Испания на средствата по плана за възстановяване и средствата по здравната картина (наричани по-нататък взети заедно „допълнителните средства“).

29      С Решение C(2010) 1729 от 18 март 2010 г. Комисията одобрява преразглеждането на програмата за развитие на селските райони, що се отнася до Естремадура, за периода 2007—2013 г., с което се отчита отпускането на допълнителни средства (наричано по-нататък „първото решение за одобряване на преразглеждането на програмата“).

30      В приложението към Решение C(2010) 1729 е посочена таблица, показваща приноса на ЕЗФРСР, с разбивка по години за периода 2007—2013 г. Тази таблица е предвиждала:

–        обща сума от 878 066 742 EUR, съответстваща на приноса на ЕЗФРСР за Естремадура, която се е състояла от:

–        специална сума от 70 709 037 EUR, разпределена за периода от 2009 г. до 2013 г., съответстваща на допълнителните средства, споменати в член 69, параграф 5а от Регламент № 1698/2005,

–        остатъчна сума от 807 357 705 EUR, съответстваща на отпускането на средства на регионите, ползващи се от целта „Сближаване“.

31      На 29 май 2013 г. в рамките на процедурата по член 29 от Регламент № 1290/2005 Комисията прави автоматична отмяна на бюджетния ангажимент в размер на 57 963 282 EUR. Всъщност частта от бюджетния ангажимент за 2010 г., която е използвана за плащане или е посочена в декларация за разходи, отговаряща на предвидените условия за направени разходи най-късно до 31 декември 2012 г. („правило n+2“), е била по-малка от предвидения за 2010 г. бюджетен ангажимент, и разликата е възлизала на 57 963 282 EUR. Като последица от това в съответствие с член 29, параграф 7 от посочения регламент, както и с член 19, параграф 2 от Регламент № 1698/2005 испанските власти представят преработен план за финансиране на програмата за развитие на селските райони относно Естремадура.

32      С Решение C(2013) 9347 окончателен от 17 декември 2013 г. Комисията одобрява преразглеждането на програмата за развитие на селските райони относно Естремадура за периода 2007—2013 г., с което се отчита по-конкретно автоматично отменената от самата нея сума (наричано по-нататък „второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата“).

33      В приложението към Решение C(2013) 9347 окончателен е посочена по-конкретно таблица, показваща приноса на ЕЗФРСР, с разбивка по години за периода 2007—2013 г. Тази таблица е предвиждала:

–        обща сума от 828 279 953 EUR, съответстваща на приноса на ЕЗФРСР за Естремадура, която се е състояла от:

–        специална сума от 64 496 589 EUR, разпределена за периода от 2009 г. до 2013 г., съответстваща на допълнителните средства, предвидени в член 69, параграф 5а от Регламент № 1698/2005,

–        остатъчна сума от 763 783 364 EUR, съответстваща на отпускането на средства на регионите, ползващи се от целта „Сближаване“.

34      На 16 и 17 ноември 2015 г. се провежда семинар, на който експертите на Комисията представят на държавите членки Насоките, одобрени с Решение C(2015) 1399 окончателен на Комисията от 5 март 2015 г. относно приключването на програмите за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. (наричани по-нататък „Насоките“), както и указания относно метода, който посочената институция възнамерявала да следва, за да извърши изчисляването по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005.

35      В перспективата за приключване на програмата за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. Естремадура представя годишните счетоводни отчети за последната година от изпълнението на програмата, тоест за периода от 16 октомври 2014 г. до 31 декември 2015 г. (наричан по-нататък „последната година“), с оглед на последващото уравняване на сметките от Комисията.

36      В приложение 6 към представените от Естремадура годишни счетоводни отчети за последната година е посочена таблица, съдържаща сумите, позволяващи да се извърши изчисляването по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005. В колоната отляво са посочени първоначалните суми, предвидени за приноса на ЕЗФРСР. Испанските власти твърдят, че от общо 828 279 952 EUR предвидено финансиране от ЕЗФРСР сума от 64 496 589 EUR е била резултат от сумата на средствата по плана за възстановяване и средствата от отчета на средствата по здравната картина, а сума от 763 783 363 EUR съответствала на „други средства“. В колоната отдясно са посочени сумите на декларираните от посочените власти разходи. Посочено е, че от общата сума от 819 397 233,37 EUR на обявени разходи, сума от 56 765 681,26 EUR е разходвана за проектите, свързани с новите предизвикателства, а сума от 762 631 552,11 EUR е използвана за „други разходи“.

37      С адресирано до испанските власти писмо от 26 септември 2016 г. Комисията нотифицира уравняване на сметките от последната финансова година на програмата за развитие на селските райони 2007—2013 г. относно Естремадура. Тя посочва, че прилага приспадане от 5 060 636,11 EUR в приложение на член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005, както и приспадане от 304 046,41 EUR поради адаптирането на праговете към осите на приведената в действие програма. След това Естремадура представя доклад на Комисията, в който излага съображенията си по посоченото писмо и иска да се проведе неформално двустранно събрание.

38      На 30 ноември 2016 г. Комисията приема Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2113 относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през последната година (16 октомври 2014 г.—31 декември 2015 г.) от изпълнението на програмния период 2007—2013 г. на ЕЗФРСР (ОВ L 327, 2016 г., стр. 79, наричано по-нататък „обжалваното решение“). Посоченото решение се основава на член 51 от Регламент № 1306/2013. От член 1 на това решение следва, че се уравняват сметките на разплащателните агенции, посочени в приложение I към същото решение, за последната година от изпълнението на посочения програмен период. Програмата за развитие на селските райони относно Естремадура е посочена в този списък.

39      От таблицата в приложение I към обжалваното решение следва, че Комисията е приела, че сума от 5 364 682,52 EUR, квалифицирана като „сума, която не може да бъде използвана повторно“, трябвало да се приспадне от окончателната сума, която да се плати на Естремадура от ЕЗФРСР при приключването на програмата за развитие на селските райони 2007—2013 г. В долната част на тази таблица е обяснено, че посочената сума съответства на „ограниченията и приспаданията съгласно член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005“.

40      На 31 януари 2017 г. в Брюксел (Белгия) се провежда неформално събрание на представителите на Комисията и на Кралство Испания. Протоколът от това събрание е предаден на Кралство Испания на 24 февруари 2017 г.

 Производството и исканията на страните

41      Кралство Испания подава настоящата жалба в секретариата на Общия съд на 13 февруари 2017 г.

42      След промяна в съставите на Общия съд, в приложение на член 27, параграф 5 от Процедурния правилник на Общия съд, настоящото дело е преразпределено на осми състав.

43      Кралство Испания моли Общия съд:

–        да отмени частично, що се отнася до Естремадура, обжалваното решение в частта му, предвиждаща невъзстановяването на сума от 5 364 682,52 EUR,

–        да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

44      Комисията моли Общия съд:

–        да отхвърли жалбата като неоснователна,

–        да осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

 От правна страна

45      В подкрепа на жалбата си Кралство Испания изтъква две основания. Първото основание, повдигнато като главно, е изведено от нарушение на член 69 от Регламент № 1698/2005. Второто основание е изведено от неспазването от Комисията на нейната свобода на преценка, както и от нарушение на принципа на оправданите правни очаквания.

 По първото основание, изведено от нарушение на член 69 от Регламент № 1698/2005

 Предварителни бележки

46      Следва да се отбележи, че жалбата цели отмяната на решение за уравняване на сметките на последната финансова година, що се отнася до Естремадура, в рамките на приключването на програмата относно тази разплащателна агенция за програмния период 2007—2013 г.

47      Съгласно точка 5.1 от Насоките последното решение за уравняване на сметките преди приключването определя сумите на направените в хода на последната година разходи, които трябва да бъдат признати за одобрени за покриване от ЕЗФРСР въз основа по-конкретно на годишните счетоводни отчети.

48      В това отношение следва да се припомни, че съгласно съдебната практика при управляването на общата селскостопанска политика Комисията няма право да ангажира средства, които не отговарят на правилата, регулиращи общата организация на разглежданите пазари, и че това правило е общоприложимо (решения от 9 юни 2005 г., Испания/Комисия, C‑287/02, EU:C:2005:368, т. 34, от 28 март 2007 г., Испания/Комисия, T‑220/04, непубликувано, EU:T:2007:97, т. 162 и от 8 октомври 2015 г., Италия/Комисия, T‑358/13, EU:T:2015:773, т. 68).

49      По силата на член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 2014 г., стр. 59) „[с] решение за уравняване на сметките на Комисията, посочено в член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се определят сумите на направените разходи във всяка държава членка през съответната финансова година, които ще бъдат признати за финансиране от фондовете въз основа на [годишните] счетоводни[…] отчети“. От това следва, че Комисията неминуемо прави оценка на сумите, които не са признати за финансиране (вж. в този смисъл, що се отнася до счетоводно уравняване на сметките в рамките на член 7, параграф 1 от Регламент № 2245/1999, решение от 9 юни 2005 г., Испания/Комисия, C‑287/02, EU:C:2005:368, т. 51).

50      Именно с оглед на приключването на програмата за развитие на селските райони относно Естремадура Комисията е направила предвиденото в член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 изчисляване и е заключила, че разликата, която трябва да се възстанови в бюджета на Съюза по смисъла на въпросната разпоредба, възлиза на 5 060 636,11 EUR, що се отнася до посочената програма. Вследствие на това тя е приспаднала тази сума от окончателната сума, която трябва да се плати на посочената разплащателната агенция, както става ясно от писмото от 26 септември 2016 г. (вж. т. 37 по-горе). Тази сума е била част от сумата от 5 364 682,52 EUR, която Комисията е квалифицирала като „сума, която не може да бъде използвана повторно“ в рамките на уравняването на сметките от последната финансова година на тази разплащателната агенция, както става ясно от обжалваното решение.

51      В това отношение следва да се отбележи, подобно на Комисията, че Кралство Испания не изтъква никакъв довод, за да оспори приспадането от окончателната сума, която следва да се заплати на Естремадура, на сума от 304 046,41 EUR, съответстваща на адаптирането на праговете, както е посочено във втория ред от таблицата, намираща се в приложение I към писмото от 26 септември 2016 г.

52      Така, що се отнася до сумата от 5 364 682,52 EUR, квалифицирана като „сума, която не може да бъде използвана повторно“ в обжалваното решение, единственото сумата от 5 060 636,11 EUR, получена при изчисляването, направено от Комисията в приложение на член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005, е в действителност оспорвана от Кралство Испания.

 По основателността на изчисляването, направено от Комисията в приложение на член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005

53      Кралство Испания поддържа, че Комисията е нарушила член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005. За прилагането на тази разпоредба било необходимо да са изпълнени две условия, тоест, от една страна, непълно усвояване на допълнителните средства, предвидени за проектите, свързани с новите предизвикателства, и от друга страна, надвишаване на общите разпределени суми за проектите, различни от предвидените за новите предизвикателства. В конкретния случай обаче нито едно от тези условия не било изпълнено.

54      По-специално Кралство Испания изтъква, че общите разпределени суми за проекти, различни от предвидените за новите предизвикателства, не били превишени, при положение че за тези други проекти са разходвани 762 милиона евро, неоспорени от Комисията, което е по-малко от сумата на предвидените бюджетни ангажименти, възлизаща на 763 милиона евро.

55      Като припомня, че програмата за развитие на селските райони, що се отнася до Естремадура, е двукратно изменяна, за да отчете, най-напред, отпускането на допълнителни средства, предназначени за проектите, свързани с новите предизвикателства (първо решение за одобряване на преразглеждането на програмата), а след това автоматичната отмяна на определена сума от бюджетния ангажимент за 2010 г. (второ решение за одобряване на преразглеждането на програмата), Кралство Испания поддържа, че при своите изчисления в рамките на протокола за приключване на посочената програма Естремадура можела да вземе предвид суми като одобрените от Комисията в последното решение. По този начин Естремадура е могла да вземе предвид, в качеството на първоначални бюджетни ангажименти, сумата от 64 милиона евро, съответстваща на допълнителните средства, по силата на член 69, параграф 5а от Регламент № 1698/2005, предназначени за новите предизвикателства, и сума от 763 милиона евро, съответстваща на средствата, предназначени за проектите, различни от предвидените за новите предизвикателства.

56      Комисията оспорва всички тези доводи.

57      По-специално що се отнася до изчисляването, което е направила в приложение на член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005, Комисията сочи, че е взела предвид първоначалната сума от 70 709 037 EUR на основание финансирането с допълнителните средства, както става ясно от първото решение за одобряване на преразглеждането на програмата.

58      Комисията уточнява, че е констатирала, че сумата на разходите, декларирани за дейностите, свързани с новите предизвикателства, както става ясно от предоставените от Естремадура годишни счетоводни отчети, възлиза на 56 765 681,26 EUR, което е по-малко с 13 943 355,74 EUR от първоначалната сума от 70 709 037 EUR на основание на допълнителните средства.

59      Комисията добавя констатацията си, че разглежданото непълно усвояване на програмата като цяло възлизало на 8 882 719,63 EUR, съответстващи на разликата между сумата, предвидена за общия принос на ЕЗФРСР в програмата от 828 279 953 EUR, посочена във второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата, след автоматичната отмяна на бюджетни ангажименти и действително разходваната сума, тоест 819 397 233,37 EUR, както става ясно от предоставените от Естремадура годишни счетоводни отчети.

60      Накрая, Комисията заключава, че Естремадура е разходвала в полза на проекти, различни от свързаните с новите предизвикателства, сумата от 5 060 636,11 EUR, представляваща разликата между сумата от 13 943 355,74 EUR, съответстваща на непълното усвояване на сумите, предвидени в полза на дейностите, насочени към новите предизвикателства, и сумата от 8 882 719,63 EUR, съответстваща на непълното усвояване на разглежданата програма в нейната цялост. Следователно тази сума от 5 060 636,11 EUR трябвало да се възстанови в бюджета на Европейския съюз и вследствие на това да се приспадне от окончателната сума, която следва да се плати на Естремадура.

61      Налага се констатацията, че страните имат разногласия относно сумите, предвидени на основание на финансовия принос на ЕЗФРСР за програмата за развитие на селските райони относно Естремадура, които следва да се вземат предвид, за да се извърши предвиденото в член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 изчисляване и които са били преразгледани вследствие на процедурата за автоматична отмяна на финансов ангажимент, приложен в хода на изпълнението на посочената програма. Всъщност Кралство Испания изтъква, че Комисията е трябвало да се основе на сумите, произтичащи от второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата, докато тя се е основала на сумата, произтичаща от първото решение за одобряване на преразглеждането на програмата, що се отнася до допълнителните средства, и на сумата, произтичаща от второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата, що се отнася до общия принос на ЕЗФРСР.

62      Следователно е важно да се определят сумите, които Комисията е трябвало да вземе предвид, за да извърши предвиденото в член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 изчисляване, преди да се провери дали не е допуснала грешка при направеното изчисляване.

–       По сумите, взети предвид от Комисията, за да извърши изчисляването

63      Най-напред трябва да се отбележи, че Насоките не дават никакво релевантно указание, що се отнася до сумите, които трябва да се вземат предвид, за да се извърши изчисляването по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005. Всъщност, макар да дават обяснения относно посоченото изчисляване и да предвиждат възможността за възстановяване в приложение на тази разпоредба при приключването на програмата, те не посочват хипотезата, в която автоматична отмяна на една част от бюджетните ангажименти е довела до преразглеждането на сумите на участието на ЕЗФРСР.

64      По-нататък, следва да се припомни, че съгласно член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005, когато размерът на помощта на Съюза, която е действително изразходвана за проектите, свързани с новите предизвикателства, е по-малък от общия размер на сумите по параграф 5а от този член, държавата членка възстановява съответната разлика в бюджета на Съюза до размера на сумата, с която са били превишени общите разпределени суми за проекти, различни от свързаните с новите предизвикателства.

65      Следователно за предвиденото в член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 възстановяване в бюджета на Съюза от разплащателната агенция е необходимо наличието на две предпоставки.

66      На първо място, размерът на разходите, направени в полза на проекти, свързани с новите предизвикателства, трябва да е по-малък от общия размер на сумите по член 69, параграф 5а от Регламент № 1698/2005. Този параграф споменава сумите по параграф 2а от този член, съответстващи, от една страна, на средствата по плана за възстановяване, както те са определени за Кралство Испания с Решение 2009/545 (вж. т. 23 по-горе), и от друга страна, на средствата по здравната картина, генерирани от прилагането на някои разпоредби от Регламент № 73/2009, както те са определени за Кралство Испания с Решение 2009/444 (вж. т. 26 по-горе).

67      На второ място, трябва да се установи надвишаване на „общите разпределени суми за проекти, различни“ от свързаните с новите предизвикателства. Използването на израза „общите разпределени суми за [различни] проекти“ кара да се приеме, че става въпрос за всички суми, които не са запазени за проектите, свързани с новите предизвикателства, и оттам — за всичките разпределени суми, с изключение на допълнителните средства. Впрочем страните са съгласни, че за да се получи размерът на общите разпределени суми, следва от общата сума на предвидения финансов принос на ЕЗФРСР да се извади сумата на допълнителните средства.

68      Накрая, следва да се припомни контекстът, в който се вписва изчисляването по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005, както и да се разгледат механизмът и целта му.

69      Съгласно преамбюлите на Регламенти № 73/2009, № 74/2009 и № 473/2009 ролята на помощта за развитието на земеделието трябва да се засили, за да се позволи на европейското селско стопанство да се справи с новите предизвикателства, каквито са изменението на климата, устойчивото управление на водите или защитата на биологичното разнообразие.

70      Изброени са нови предизвикателства (вж. т. 15 и 17 по-горе), за постигането на които държавите членки трябва да изпълнят някои видове проекти в рамките на техните програми за развитие на селските райони и за които са им отпуснати допълнителни средства.

71      В това отношение следва да се отбележи, че предоставянето на допълнителни средства е обвързано със задължение за държавите членки, свързано с тяхното използване. Това задължение се намира в член 69, параграф 5а от Регламент № 1698/2005, към който препраща непряко член 69, параграф 5б от посочения регламент. Всъщност член 69, параграф 5а, първа и четвърта алинея от този регламент гласи по същество, че държавите членки разходват сумите, получени от средствата по здравната картина и от средствата по плана за възстановяване, изключително в полза на видовете проекти, свързани с новите предизвикателства.

72      Доколкото обаче член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 предвижда възстановяването в бюджета на Съюза, той предполага, че са констатирани двете посочени в точки 65—67 по-горе предпоставки, тоест непълно усвояване на предвидените суми за изпълнението на проектите, свързани с новите предизвикателства, и надвишаване на общите разпределени суми за другите проекти. Както подчертава Комисията, непълно усвояване на предвидените допълнителни средства за новите предизвикателства следователно не е неправомерно, стига да не са превишени сумите, разпределени за проектите, различни от тези за новите предизвикателства. Само когато разходваните суми нахвърлят сумите, разпределени за другите проекти, се оказва необходимо възстановяване в бюджета на Съюза.

73      Всъщност сумите, които са резултат от надвишаването на „общите разпределени суми за проекти, различни“ от свързаните с новите предизвикателства, не биха могли да бъдат приети като разходи на основание на неизползваните допълнителни средства, като се има предвид, че те не са финансирали изрично предвидените в Регламент № 1698/2005 видове проекти, свързани с новите предизвикателства.

74      Като последица от това целта на член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 е да се избегне използването на допълнителните средства за други проекти, различни от свързаните с новите предизвикателства.

75      Именно с оглед на тези съображения следва да се провери дали в конкретния случай Комисията е можела, без да допусне грешка, да вземе предвид посочените от нея суми, за да извърши изчисляването по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005.

76      Всъщност, на първо място, напълно правилно Комисията е взела предвид на основание на допълнителните средства сума като първоначално предвидената в полза на проектите, свързани с новите предизвикателства, и посочена в първото решение за одобряване на преразглеждането на програмата, тоест сумата от 70 709 037 EUR.

77      Този извод се извежда от текста на член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005, доколкото изразът „сумата, посочена в параграф 5a“ цели да обозначи пълният размер на допълнителните средства, получени първоначално за финансиране на проектите, свързани с новите предизвикателства. Тази сума е посочената в първото решение за одобряване на преразглеждането на програмата относно Естремадура, с което по-точно тази програма се преразглежда, за да се вземе предвид отпускането на допълнителни средства, разпределени на Кралство Испания с Решения 2009/444 и 2009/545.

78      Освен това следва да се отбележи, че допълнителните средства, чието отпускане е било предвидено, за да се насърчи изпълнението на някои видове проекти за периода 2007—2013 г., не биха могли да се намалят с процедурата за автоматична отмяна на бюджетен ангажимент, неизразходван през 2010 г. Както поддържа Комисията, процедурата за автоматична отмяна не може да има за последица да освободи Кралство Испания от задължението му да използва всички отпуснати суми като допълнителни средства в полза на проекти, свързани с новите предизвикателства по смисъла на член 69, параграф 5а от Регламент № 1698/2005.

79      В това отношение следва да се разграничи, от една страна, процедурата за автоматична отмяна на финансов ангажимент, и от друга страна, процедурата, която Комисията трябва да следва в съответствие с член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 в рамките на уравняването на сметките от последната финансова година с оглед на приключването на програмата.

80      Всъщност, от една страна, от съображение 22 от Регламент № 1290/2005 следва, че правилото за автоматична отмяна е въведено с цел да допринесе за ускоряване на изпълнението на програмите и за провеждането на надеждно финансово управление. С оглед на това член 29 от същия регламент предоставя на Комисията право автоматично да отменя финансов ангажимент по изплащане на дял от бюджетен ангажимент за отделна програма за развитие на селските райони, който не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания или за който не е представена декларация за разходи до 31 декември от втората година, считано от следващата година след годината на поемане на бюджетния ангажимент (решение от 8 октомври 2015 г., Италия/Комисия, T‑358/13, EU:T:2015:773, т. 77).

81      От друга страна, от член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 следва, че възстановяване в бюджета на Съюза е необходимо в рамките на проверката, при приключването на програмата, за спазването на задължението за изключително използване на средствата, запазени за специален вид проекти, въпреки че разплащателните агенции вече са изразходвали средствата за бенефициерите.

82      При това положение, макар двете посочени в точка 79 по-горе процедури да имат за последица изключването на сума от финансирането на Съюза, следва да се посочи, че в рамките на процедурата за автоматична отмяна частта от бюджетния ангажимент се намалява автоматично в момента „n+2“, тъй като тя не е била разходвана, докато в рамките на изчисляването, направено в приложение на член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005, държавата членка трябва да възстанови в бюджета на Съюза известна сума, изчислена въз основа на „[реално направените]“ разходи в последния ден от допустимостта на разходите.

83      Достатъчно е обаче да се констатира, че независимо от невъзможността, изтъкната от Кралство Испания, програмираните суми да се изменят в полза на друга регионална програма, намаляването на допълнителните средства за Естремадура вследствие на процедурата за автоматична отмяна на финансов ангажимент, както следва от таблицата в приложението към второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата, е довело до това, че при приключването на програмата сумите, разходвани за проектите, свързани с допълнителните средства, вече не съответствали на първоначално предвидените за посочената държава членка отпуснати средства, при това в разрез с релевантните разпоредби на Регламент № 1698/2005.

84      На второ място, що се отнася до размера на „общите разпределени суми за проекти, различни“ от свързаните с новите предизвикателства, изчислен чрез приспадането на сумата на допълнителни средства от общата сума на финансовия принос на ЕЗФРСР (вж. т. 67 по-горе), също напълно основателно, за да определи общия размер на приноса на ЕЗФРСР, Комисията е взела предвид сумата, посочена във второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата, след процедурата за автоматична отмяна на финансов ангажимент.

85      Всъщност, както беше припомнено в точка 82 по-горе, процедурата за автоматична отмяна е довела до освобождаването от неизползваните за 2010 г. бюджетни ангажименти по автоматичен начин в момента „n+2“, доколкото те не са били използвани за плащане или не са били посочени в редовна декларация за разходи. От това следва, че при приключването на програмата в рамките на процедурата за уравняване на сметките от последната финансова година въз основа на реално направените разходи Комисията е трябвало да отчете общата сума на приноса на ЕЗФРСР, намалена със сумата на автоматичната отмяна на финансов ангажимент.

86      Освен това член 2 от второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата посочва изрично сумата на общия принос на ЕЗФРСР, която следва да се вземе предвид вследствие на автоматичната отмяна, тоест 828 279 953 EUR. Тази сума е възпроизведена в представените от Естремадура годишни счетоводни отчети и не е оспорвана от страните.

87      При това положение наличната сума за останалите проекти, получена след приспадането на сумата от 70 709 037 EUR, съответстваща на допълнителните средства, от гореспоменатата обща сума от 828 279 953 EUR, е възлизала на 757 570 916 EUR, както подчертава Комисията в дупликата.

88      Доводите на Кралство Испания, целящи да се поддържа, че за изчисляването по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 е трябвало да се отчетат сумите, посочени във второто решение за одобряване на преразглеждането на програма, не биха могли да се приемат.

89      В това отношение следва да се отбележи, че в член 2 от второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата Комисията препраща към приложението, в което се намират таблиците, съответстващи на преработения план за финансиране, представен от испанските власти в съответствие с член 29, параграф 7 от Регламент № 1290/2005, както и с член 19, параграф 2 от Регламент № 1698/2005, които предвиждат вследствие на автоматичната отмяна на финансов ангажимент намаление както на допълнителните средства, така и на останалите налични средства на основание на предвидения финансов принос от ЕЗФРСР (вж. т. 33 по-горе). Както обаче Комисията напълно основателно поддържа, член 29, параграф 7 от Регламент № 1290/2005, който гласи, че в случай на автоматична отмяна „участието на ЕЗФРСР за [въпросната] програма“ се намалява „за съответната година“, не прави разграничение между източниците на финансиране.

90      Безспорно разглежданите суми са били одобрени от Комисията във второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата. Съгласно член 23, втора алинея от Регламент № 1290/2005 решението на Комисията за одобрение на всяка отделна програма за развитие на селските райони, внесена за одобрение от държавата членка, представлява решение за финансиране, а след изплащането на нотификация за него на съответната държава членка става правно задължение.

91      При все това, ако се предположи, че член 23, втора алинея от Регламент № 1290/2005 се отнася също до решенията за Комисията за одобряване на преразглеждането на програма за развитие на селските райони вследствие на автоматична отмяна на финансов ангажимент, следва да се отбележи, че като се има предвид, че предвиденото в член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 изчисляване се прави от Комисията към момента на приключването на програмата, посочената институция не е можела да предположи в момента на одобряването на преработения вследствие на процедурата за автоматична отмяна план за финансиране сумата на разходите, които действително ще бъдат направени от Естремадура при изпълнението на посочената програма. Както поддържа Комисията, ако за проектите, свързани с новите предизвикателства, Естремадура в крайна сметка беше разходвала сума като посочената в преработения план за финансиране, която е по-малка по размер от първоначално предоставената сума от тези средства, но освен това общата сума на отпуснатите средства не е била превишена в рамките на останалите разходи, нямаше да е необходимо възстановяване на основание на тази последна разпоредба.

92      За изчерпателност следва да се отбележи, че одобряването от Комисията на преработен план за финансиране, който предвижда разпределянето на средствата вследствие на автоматична отмяна на финансов ангажимент за програма за развитие на селските райони, не придава на този документ по-голяма правна стойност от тази на един регламент (вж. в този смисъл решения от 25 февруари 2015 г., Полша/Комисия, T‑257/13, непубликувано, EU:T:2015:111, т. 53 и от 3 декември 2015 г., Полша/Комисия, T‑367/13, непубликувано, EU:T:2015:933, т. 44).

93      Вследствие на това както Комисията, така и Кралство Испания са били длъжни за спазването на разпоредбите на Регламент № 1698/2005 и на задължението, описано в точка 74 по-горе, да избегнат средствата, предоставени на разположение на държавите членки за прилагането на някои приоритети, да бъдат използвани за цели, които не са предвидени в посочения регламент.

94      Следователно Комисията не е допуснала грешка, като е приела, че е необходимо възстановяване, отчитайки при изчисляването по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 посочените от нея суми (вж. т. 57—60 по-горе).

–       По направеното от Комисията изчисляване

95      От предходните съображения следва, че сумата на общия принос на ЕЗФРСР за Естремадура, която Комисията е трябвало да вземе предвид, е 828 279 953 EUR. Сумата, съответстваща на допълнителните средства, e възлизала на 70 709 037 EUR, както беше отбелязано в точка 76 по-горе, а сумата, съответстваща на общите отпуснати средства за останалите видове проекти, e възлизала на 757 570 916 EUR, както беше отбелязано в точка 87 по-горе. Като се има предвид, че сумата на реално направените разходи в полза на проектите, насочени към новите предизвикателства, е била 56 765 681,26 EUR, и че сумата на реално направените разходи в полза на проекти, различни от свързаните с новите предизвикателства, е била 762 631 552,11 EUR, както става ясно от предоставените от Естремадура годишни счетоводни отчети, напълно правилно Комисията е констатирала непълно усвояване на допълнителните средства, предназначени за проектите, насочени към новите предизвикателства, заедно с надвишаване на общите разпределени средства за другите проекти. Следователно Комисията е можела да направи извод, че е необходимо възстановяване до размера на сумата на надвишаването на общите разпределени средства, тоест 5 060 636,11 EUR.

96      Като последица от това тя напълно правилно е приела, че тази последна сума е трябвало да бъде приспадната от окончателната сума на ангажимента, която следва да се плати на Естремадура при приключването на програмата и която тя е квалифицирала като „сума, която не може да бъде използвана повторно“ при уравняването на счетоводните сметки от последната финансова година.

97      Следва, че първото основание трябва да се отхвърли.

 По второто основание, изведено от неспазването от Комисията на нейната свобода на преценка и от нарушение на принципа на оправданите правни очаквания

98      Кралство Испания изтъква, че Комисията е нарушила свободата на преценка, с която е разполагала, и е нарушила принципа на оправданите правни очаквания.

99      Второто повдигнато от Кралство Испания основание почива по същество на две групи доводи, които следва да се разгледат последователно.

 По доводите, изведени от произволното поведение на Комисията и от несъгласуваността на сумите, използвани при изчисляването

100    Кралство Испания поддържа, че макар Комисията да разполага със свобода на преценка в областите, в които се правят сложни икономически преценки, съдът на Съюза трябва да провери не само фактическата достоверност на посочените доказателства, тяхната надеждност и непротиворечивост, но и дали тези доказателства представляват всички релевантни елементи, които трябва да бъдат взети предвид. Комисията обаче е действала по произволен начин, доколкото е използвала несъгласувани данни за изчисляването, направено в приложение на член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005.

101    Комисията оспорва тези доводи.

102    От съображенията, изложени при разглеждането на първото основание, следва, че напълно правилно Комисията е взела предвид посочените от нея суми. Обстоятелството, че тези суми са предвидените в първото решение за одобряване на преразглеждането на програмата относно приноса на ЕЗФРСР на основание на допълнителните средства и тези, предвидени във второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата относно общия принос на ЕЗФРСР, не прави посочените данни несъгласувани за изчисляването по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005.

103    Освен това методът, който в конкретния случай Комисията е използвала за изчисляването по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005, е съобразен както със съдържанието, така и с целта на посочената разпоредба. Всъщност при уравняването на сметките от последната финансова година Комисията не е можела да приеме разходите, направени в разрез със задължението за използване на допълнителните средства изключително в полза на проектите, насочени към новите предизвикателства.

104    При това положение, доколкото Комисията е длъжна да спазва разпоредбите на Регламент № 1698/2005, що се отнася до изчисляването на сумата, която трябва да се възстанови от Кралство Испания, без да има някаква свобода на преценка в това отношение, не би могло основателно да бъде упрекната, че е действала по произволен начин, като е приела обжалваното решение.

 По доводите, изведени от нарушение на принципа на оправданите правни очаквания

105    Кралство Испания изтъква, че Комисията е нарушила принципа на оправданите правни очаквания, като е изменила релевантния критерий за изчисляване. В това отношение то се основава на презентация на комитета за координиране на органите за управление, направена на 4 май 2009 г. в Мадрид, от която следвало, че в случай на автоматична отмяна на финансов ангажимент всички налични средства се намаляват, включително и допълнителните средства за новите предизвикателства. Следователно Естремадура е можела в рамките на второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата да приспадне една част от сумата на автоматичната отмяна от допълнителните средства. Комисията обаче изменила този метод за изчисляване през ноември 2015 г., тоест един месец преди приключването на програмата, в рамките на работната група на експертите (вж. т. 34 по-горе), без изобщо да се обоснове и без да остави свобода на действие на Естремадура. Кралство Испания добавя, че до декември 2015 г., датата на приключването на програмата, Комисията изобщо не е била посочила, че ще преразгледа сумите, посочени във второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата.

106    Комисията оспорва тези доводи.

107    Съгласно постоянната съдебна практика правото да се позове на принципа на защита на оправданите правни очаквания принадлежи на всеки правен субект, у когото институция на Съюза е породила основателни надежди, като му е предоставила конкретни уверения. Такива уверения, независимо от формата, в която са предадени, представляват конкретните, безусловни и непротиворечиви сведения. За сметка на това никой не може да се позове на нарушение на този принцип, когато липсват такива уверения (вж. решение от 13 септември 2017 г., Pappalardo и др./Комисия, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, т. 39 и цитираната съдебна практика). Безспорно е, че този принцип може да бъде изтъкнат и от държава членка (вж. в този смисъл решение от 22 април 2015 г., Полша/Комисия, T‑290/12, EU:T:2015:221, т. 57 и цитираната съдебна практика).

108    Кралство Испания основава своите твърдения на презентация на комитета за координиране на органите за управление, направена на 4 май 2009 г. в Мадрид и намираща се в приложение 13 към жалбата във формат PowerPoint, както и на второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата.

109    Първо, следва обаче да се отбележи, че Кралство Испания не би могло да изведе от разглежданата презентация каквото и да било конкретно уверение, по смисъла на цитираната в точка 107 по-горе съдебна практика, от страна на Комисията относно сумите, които следва да се вземат предвид за изчисляването, направено в приложение на член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005.

110    Всъщност въпросната презентация е послужила само като помощен материал на събрание с испанските власти с оглед в релевантните регламенти да се вмъкнат разпоредби, свързани със допълнителните средства, както и с оглед на измененията, които държавите членки да направят в програмите си за развитие на селските райони.

111    Освен това, макар във въпросната презентация да се споменава член 69, параграф 5а от Регламент № 1698/2005, не е направено никакво позоваване на изчисляването, което трябва да се направи на основание член 69, параграф 5б от този регламент.

112    Противно на изтъкнатото от Кралство Испания, въпросната презентация също не дава указания относно вида на средствата, които могат да бъдат автоматично отменени по смисъла на член 29 от Регламент № 1290/2005.

113    Второ, Кралство Испания не би могло да се основава на второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата, за да направи извод, че то отразява метод на изчисляване, използван от Комисията.

114    Всъщност, макар таблиците, приложени към второто решение за одобряване на преработването на програмата, да показват вследствие на автоматичната отмяна на финансовия ангажимент намаление както на сумата на допълнителните средства, така и на сумата на наличните средства за проекти, различни от свързаните с новите предизвикателства (вж. т. 33 по-горе), въпреки това това те не биха могли да представляват конкретно уверение по смисъла на цитираната в точка 107 по-горе съдебна практика от страна на Комисията относно сумите, които тя щяла да вземе предвид за изчисляването на възстановяването, което следва да се извърши на основание член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 при приключването на програмата.

115    Освен това разглежданите таблици съответстват на преработения план за финансиране на испанските власти вследствие на автоматичната отмяна и макар че последният е бил одобрен от Комисията, неговото одобряване не предопределяло размера на разходите, които действително щели да бъдат направени от Естремадура и въз основа на които е следвало да се прецени при приключването на програмата дали е необходимо възстановяване на основание член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 (вж. т. 91 по-горе).

116    Впрочем от точка 92 по-горе следва, че второто решение за одобряване на преразглеждането на програмата не би могло да има по-голяма юридическа сила от тази на приложимия в случая регламент.

117    Накрая, Комисията подчертава, че на държавите членки наистина са били дадени конкретни и непротиворечиви указания относно метода на изчисляване по член 69, параграф 5б от Регламент № 1698/2005 в хода на събранието на експертната група (вж. т. 34 по-горе) в рамките на дейностите по приключване на програмите. Освен това от жалбата следва, че Естремадура и Комисията също са разменили писма през май 2016 г., при което Комисията е обяснила метода на изчисляване, който възнамерявала да следва. Освен това, макар Насоките да не споменават отражението на автоматична отмяна на някои бюджетни ангажименти в хода на програмата върху метода на изчисляване на основание на посочената разпоредба, това не променя факта, че в тях вече се споменава, в точка 5.2, необходимостта от възстановяване в хипотезата на непълно усвояване на сумите, запазени изключително за проектите, свързани с новите предизвикателства, какъвто при всички положения е бил случаят на Естремадура. По този начин, противно на поддържаното от Кралство Испания, не би могло да се счита, че Комисията не е изложила метода, който е възнамерявала да следва за изчисляването в приложение на тази разпоредба.

118    С оглед на гореизложеното следва да се констатира, че Комисията не е нарушила принципа на оправданите правни очаквания.

119    От това следва, че второто основание трябва да се отхвърли, и вследствие на това — и жалбата в нейната цялост.

 По съдебните разноски

120    Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

121    Тъй като Кралство Испания е загубило делото, то следва да се осъди да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на Комисията.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав)

реши:

1)      Отхвърля жалбата.

2)      Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Collins

Кънчева

De Baere

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 5 юли 2018 година.

Подписи


*      Език на производството: испански.