Language of document :

Postanowienie Sądu z dnia 11 września 2019 r. – ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)

(Sprawa T-649/18)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego transparent pairing – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (przedstawiciel: adwokat A. Ginzburg)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: W. Schramek i A. Söder, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 30 sierpnia 2018 r. (sprawa R 2487/2017-2) dotyczącą zgłoszenia oznaczenia słownego transparent pairing jako znaku towarowego Unii Europejskiej.

Sentencja

Skarga zostaje odrzucona.

Spółka ruwido austria GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 4 z 7.1.2019.