Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Belgia) on esittänyt 9.6.2021 – Tilman SA v. Unilever Supply Chain Company AG

(Asia C-358/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Tilman SA

Vastapuoli: Unilever Supply Chain Company AG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehdyn Luganossa 30.10.2007 allekirjoitetun yleissopimuksen 23 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan mukaisena pidettävä sitä, että toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke sisältyy yleisiin sopimusehtoihin, joihin kirjallisesti tehdyssä sopimuksessa viitataan mainitsemalla hyperlinkki internet-sivuille, joille siirtyminen mahdollistaa tutustumisen mainittuihin yleisiin sopimusehtoihin, niiden lataamisen ja niiden tulostamisen, ilman, että sopimuspuolta, jota vastaan kyseiseen lausekkeeseen vedotaan, on kehotettu hyväksymään kyseiset ehdot rastittamalla ruudun mainituilla internet-sivuilla?

____________