Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polen) den 7 juni 2021 – J.K. mot TP S.A.

(Mål C-356/21)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Parter i det nationella målet

Klagande: J.K.

Motpart: TP S.A.

Tolkningsfråga

Ska artikel 3.1 a och c i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet1 tolkas så, att det är möjligt att från tillämpningsområdet för direktiv 2000/78/EG undanta avtalsparternas valfrihet, och följaktligen även att utesluta tillämpning av de sanktioner som föreskrivs i nationell rätt med stöd av artikel 17 i direktiv 2000/78/EG, såvida detta val inte grundar sig på kön, ras, etniskt ursprung och nationalitet, när beslutet att inte ingå ett privaträttsligt avtal, enligt vilket arbetet skulle utföras av en fysisk person som är egenföretagare utgör en diskriminering, då detta beslut grundar sig på den potentiella avtalspartens sexuella läggning?

____________

1 EGT L 303, 2000, s. 16.