Language of document :

Sdělení v Úř. věst.

 

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozsudkem Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan ze dne 7. září 2005 ve věci Ameur Echouikh proti Secrétaire d´État aux anciens combattants

(Věc C-336/05)

(Jednací jazyk: francouzština)

Soudnímu dvoru Evropských společenství byla rozsudkem Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan ze dne 7. září 2005 ve věci Ameur Echouikh proti Secrétaire d´État aux anciens combattants, který došel kanceláři Soudního dvora dne 15. září 2005, podána žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan žádá Soudní dvůr, aby rozhodl o následujících otázkách:

Mají články 64 a 65 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 26. února 1996 přímý účinek?

Jestliže se z jakékoliv důvodu tato Evropsko-středomořská dohoda v projednávaném případě neuplatní, je třeba mít za to, že ustanovení článků 40 až 42 Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Marockým královstvím, podepsané v Rabatu dne 27. dubna 1976, kterou má Evropsko-středomořská dohoda nahradit, mají přímý účinek?

Spadá marocký státní příslušník, který sloužil pod velením a vlajkou některého členského státu, dokonce nad rámec územních hranic tohoto státu, do kategorie "pracovníků", kterou upravují články 64 a 65 výše zmíněné Evropsko-středomořské dohody z roku 1996 a články 40 až 42 výše zmíněné Dohody o spolupráci z roku 1976?

Bez ohledu na přímý účinek zmíněných ustanovení těchto dohod podepsaných v letech 1976 a 1996 s Marockým královstvím, může se marocký státní příslušník, spadá-li do kategorie "pracovníků", ve smyslu těchto ustanovení v právním řádu Společenství, dovolávat přímé použitelnosti obecné zásady zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti zajištěné článkem 12 Smlouvy o ES a článkem 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,?

Spadá vojenský invalidní důchod, kterého se marocký státní příslušník, který sloužil pod velením a vlajkou některého členského státu, domáhá z titulu následků úrazu nebo nemoci, ke kterým došlo během výkonu vojenské služby, do kategorie odměňování za práci upravené článkem 64 výše zmíněné Evropsko-středomořské dohody z roku 1996, nebo spadá do kategorie dávek sociálního zabezpečení, na kterou se vztahuje článek 65 uvedené dohody?

Brání články 64 a 65 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 26. února 1996, a před vstupem této dohody v platnost, články 40 až 42 Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Marockým královstvím, podepsané v Rabatu dne 27. dubna 1976 nebo, pokud tomu tak není, článek 12 (dříve článek 6) Smlouvy o ES a článek 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod tomu, aby se členský stát mohl dovolávat omezujících ustanovení svých vnitrostátních právních předpisů souvisejících se státní příslušností marockého státního příslušníka, za účelem:

-         aby tomuto marockému státnímu příslušníkovi odmítl přiznat vojenský invalidní důchod, který by byl poskytnut bez tohoto omezení jeho státním příslušníkům, kteří mají stejně jako tento marocký státní příslušník trvalé bydliště na jeho území a kteří se nacházejí ve stejné situaci a sloužili za stejných podmínek pod stejnou vlajkou jako on?

-     aby použil v případě tohoto marockého státního příslušníka jiných podmínek, než jsou podmínky použitelné pro jeho vlastní státní příslušníky, ohledně přiznání, způsobu výpočtu a doby trvání vojenského důchodu určeného k odškodnění následků úrazů nebo nemocí přičitatelných službě pod jeho vlajkou?

7.     Mohou změnit obsah odpovědí poskytnutých na předcházející otázky okolnosti, že dotčená osoba není v den své žádosti o důchod zaměstnaná a že k úrazu nebo nemoci, které jsou důvodem této žádosti, došlo během výkonu dřívější aktivní služby, konkrétně od 19. srpna 1949 do 16. srpna 1964, mimo územní hranice členského státu, ve prospěch kterého tato osoba vykonávala vojenskou službu, v projednávaném případě v Saigonu?

____________