Language of document :

2006 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo nutartis (Tribunal départamental des pensions du Morbihan (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ameur Echouikh prieš Secrétaire d'Etat aux anciens combattants

(Byla C-336/05)1

(Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa − Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimas EB - Marokas − 65 straipsnis − Nediskriminavimo principas socialinės apsaugos srityje − Kario invalidumo pensija)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal départamental des pensions du Morbihan

Šalys

Ieškovas: Ameur Echouikh

Atsakovė: Secrétaire d'Etat aux anciens combattants

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą − Tribunal départemental des pensions militaires du Morbihan − 1996 m. vasario 26 d. Briuselyje pasirašyto Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją (OL L 70, p. 2) 64 ir 65 straipsnių, 1976 m. balandžio 27 d. Rabate pasirašyto susitarimo tarp Europos Ekonominės Bendrijos ir Maroko Karalystės dėl bendradarbiavimo (OL L 264, p. 1) 40-42 straipsnių bei EB sutarties 12 straipsnyje ir EŽTK 14 straipsnyje įtvirtinto nediskriminavimo dėl tautybės principo aiškinimas − Tiesioginis veikimas − Sąvokos "darbuotojas", "atlyginimas" ir "socialinės apsaugos pašalpa" − Nacionaliniai teisės aktai, neleidžiantys Maroko piliečiui, tarnavusiam valstybės narės ginkluotose pajėgose, gauti karo invalidumo pensiją

Rezoliucinė dalis

1996 m. vasario 26 d. Briuselyje pasirašyto ir 2000 m. sausio 24 d. Tarybos ir Komisijos sprendimu 2000/204/EB, EAPB Bendrijų vardu priimto Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją 65 straipsnio 1 dalies pirmąją pastraipą reikia aiškinti kaip draudžiančią priimančiajai valstybei narei atsisakyti suteikti kario invalidumo pensiją Maroko piliečiui, tarnavusiam šios valstybės kariuomenėje ir gyvenančiam šios valstybės teritorijoje, vien dėl to, kad suinteresuotasis asmuo yra Maroko pilietis.

____________

1 -

2 - OL C 296, 2005 11 26.