Language of document :

5. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-40/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega kinnitati hüvitised, mida hagejal on õigus saada püsiva osalise töövõimetuse tõttu.

Hageja nõuded

tühistada vajalikus ulatuses 2. juuni 2010. aasta otsuse-eelnõu, mille koostas kostja, ja mis käsitleb vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjadele hagejal seoses teda 17. juunil 2005 tabanud õnnetusega olevaid tagatisi; tühistamisnõue on esitatud ainult osas, milles otsuse-eelnõus on ette nähtud, et hagejale makstakse 10682,29 euro suurune summa (makse on tegelikkuses tehtud);

tühistada otsus, mis võeti vastu 2. juuni 2010. aasta otsuse-eelnõu põhjal pärast seda, kui oli lõppenud õiguspärane tähtaeg, mille jooksul tuli otsusest teavitada hagejat, kes ei olnud andnud asja arstlikule komisjonile läbivaatamiseks; tühistamisnõue on esitatud ainult osas, milles otsuses on ette nähtud, et hagejale makstakse 10682,29 euro suurune summa (makse on tegelikkuses tehtud);

tühistada vajalikus ulatuses otsus, millega jäeti rahuldamata 26. augusti 2010. aasta kaebus;

mõista Euroopa Komisjonilt viivitamatult välja summa, mis moodustub (tegelikkuses tasutud) 10682,29 euro lahutamisel summast, mis tulnuks hagejale tema õnnetuse tõttu maksta personalieeskirjade artikli 73 alusel; mõista nende kahe summa vahelt välja 10%-line aastaintress, mida kapitaliseeritakse igal aastal, alates 24. augustist 2010;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________