Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 grudnia 2015 r. – De Nicola / EBI

(Sprawa F-45/11)1

(Służba publiczna – Personel EBI – Ocena – Sprawozdanie z oceny za 2009 r. – Niezgodność z prawem decyzji komisji odwoławczej – Odmowa awansu – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: G. Nuvoli i T. Gilliams, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za 2009 r. w zakresie, w jakim nie przyznano mu w nim oceny A lub B+ i nie zaproponowano go do awansu na stanowisko D.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 22 września 2010 r.

Umarza się postępowanie w sprawie żądań stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za 2009 r., decyzji z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania awansu oraz „wszystkich aktów z nią związanych, po niej następujących i ją poprzedzających”.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Banki Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę.

____________

1 Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 35.