Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(състав от един съдия)

18 декември 2015 година

Дело F‑45/11

Carlo De Nicola

срещу

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

„Публична служба — Персонал на ЕИБ — Оценка — Атестационен доклад за 2009 г. — Незаконосъобразност на решението на комитета по жалбите — Отказ за повишаване — Липса на основание за произнасяне“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, с която г‑н De Nicola иска по-същество, първо, да се отмени решението на комитета по жалбите (наричан по-нататък „комитетът по жалбите“) на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ или по-нататък „Банката“) от 22 септември 2010 г., с което е отхвърлена подадената от него жалба по вътрешен ред с цел отмяна или изменение на неговия атестационен доклад за 2009 г., второ, да се отмени посоченият атестационен доклад, трето, да се отменят „всички свързани, последващи и предварителни актове“, по-специално решението на ЕИБ от 25 март 2010 г. той да не бъде повишен, и четвърто, да се осъди Банката да му заплати обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които той счита, че е претърпял

Решение:      Отменя решението на комитета по жалбите на Европейската инвестиционна банка от 22 септември 2010 г. Липсва основание за произнасяне по исканията за отмяна на атестационния доклад за 2009 г., на решението от 25 март 2010 г., с което е отказано повишаване, и на „всички свързани, последващи и предварителни актове“. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Осъжда Европейската инвестиционна банка да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати направените от г‑н De Nicola съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Служители на Европейската инвестиционна банка — Атестиране — Атестационен доклад — Оспорване пред комитета по жалбите на Банката — Обхват на контрола

(член 22 от Правилника за персонала на Европейската инвестиционна банка)

2.      Жалби на длъжностните лица — Служители на Европейската инвестиционна банка — Отменително решение — Последици — Задължение за приемане на мерки за изпълнение — Съдебно решение, с което се отменя решение на комитета по жалбите във връзка с атестационен доклад — Задължение на Банката да представи отново пред посочения комитет оспорването, направено от подателя на жалбата по вътрешен ред

(член 266 ДФЕС)

1.      Възможността на комитета по жалбите, създаден от Европейската инвестиционна банка във връзка с оценяването на членовете на персонала, да отменя всяко твърдение, което се съдържа в атестационния доклад на служител на Банката, предполага, че посоченият комитет е оправомощен да извърши нова преценка на основателността на всяко от тези твърдения, преди да упражни контрол върху него. Затова обхватът на това правомощие определено надхвърля пределите на обхвата на самото правомощие за контрол за законосъобразност и за отмяна на разпоредителната част на даден акт, доколкото това правомощие включва възможността за отмяна на самите мотиви, с които се обосновава приемането на неговата разпоредителна част, независимо от тяхното значение за общото мотивиране на посочения акт. Това правомощие за пълен контрол от страна на комитета по жалбите се потвърждава и от изрично признатата му компетентност за изменение на крайната оценка на заслугите, произтичаща от общата оценка на способностите на подателя на жалбата по вътрешен ред. Всъщност изменението на оценката за заслуги на заинтересованото лице предполага, че този комитет контролира подробно всички преценки на заслугите, съдържащи се в оспорвания доклад, за наличието на евентуални фактически или правни грешки в преценката, и че той може, когато това се налага, да замести оценяващия и да извърши нова преценка на тези заслуги.

В крайна сметка комитетът по жалбите трябва да упражни пълен контрол върху отнесения пред него атестационен доклад по отношение на основателността на всяка от оценките, съдържащи се в този доклад, като неговият контрол не се ограничава до проверката за наличието на явна грешка в преценката.

(вж. т. 49—51)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 27 април 2012 г., De Nicola/ЕИБ, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, т. 41 и от 16 септември 2013 г., De Nicola/ЕИБ, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Предвид обхвата на разпоредбите, отнасящи се до компетентността на създадения от Европейската инвестиционна банка комитет по жалбите във връзка с оценяването на членовете на персонала, отмяната от съда на Съюза на дадено решение на посочения комитет може да е от полза в административен план за лицето, подало жалбата пред този комитет, и следователно да наложи на Банката да представи отново пред комитета по жалбите оспорването, направено от подателя на споменатата жалба по вътрешен ред, за да може комитетът по жалбите да се произнесе по съответния атестационен доклад с правилно решение и при упражняване на пълните си правомощия.

(вж. т. 58)

Позоваване на:

Общ съд — определение от 21 септември 2015 г., De Nicola/ЕИБ, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, т. 40